Verkiezingskatern GR2022 Deventer

Algemeen

De ASP is een progressieve sociaal-seculiere partij met een atheïstische grondslag. Wij strijden tegen de verdere afbraak van onze sociale verzorgingsstaat en komen op voor het belang van de scheiding van kerk en staat. We leven in een rijk land en daar hoort een menswaardig en veilig leefklimaat bij, met name voor kwetsbare en minder kapitaalkrachtige mensen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt wat ons betreft bij een betrouwbare overheid. De ASP wil dat bewerkstelligen door rationeel beleid zonder dogma’s en met het oog op de toekomst. Zo kunnen we de uitdagingen van vandaag en morgen met vertrouwen aan.


Veiligheid

Veiligheid is een van de meest universele belangen van een samenleving en dus voor de ASP onmisbaar. We willen inzetten op handhaving, een veiligere inrichting van onze openbare ruimte en bescherming van de privacy van iedereen. De ASP wil daarnaast ook aandacht voor de wortels van veiligheidsproblematiek, zoals gebrekkige zorg en aandacht voor mensen die in de criminaliteit dreigen te belanden, en het bestrijden van elke vorm van radicalisering. Ook denken we aan de veiligheid van specifieke bevolkingsgroepen zoals de LHBTI-gemeenschap. Goed onderwijs gericht op empathie in plaats van intolerante religieuze denkbeelden, en investeren in sociale activiteiten zijn daarbij essentieel. 
(dd. 2 februari 2022)


Wonen en woningbouw

De wooncrisis heeft voor de ASP de hoogste prioriteit. Een veilige en betaalbare woning is immers een fundamenteel mensenrecht. We willen in onze gemeente inzetten op het voldoen aan de woonbehoefte van alle doelgroepen, zoals studenten, starters, ouderen, mantelzorgers en mensen met een beperking. Daarvoor willen we op een slimme wijze bestaande panden benutten voor gebruik als woning en dat verder aanvullen met de bouw van meer woningen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De ASP vindt het daarbij belangrijk dat er een goede mix van verschillende type woningen en bewoners ontstaat zodat sociaaleconomische segregatie wordt bestreden.
(dd. 9 februari 2022)


Meedoen en welzijn

Meedoen en welzijn draait wat ons betreft om het waarborgen en verbeteren van de sociale verzorgingsstaat en het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen. De gemeente moet investeren in zorg en aandacht voor kwetsbare en minder kapitaalkrachtige burgers. Ze zijn geen probleem, maar een gelegenheid voor de gemeente om hulp te verlenen. Het is erg belangrijk dat mensen worden gestimuleerd om gezond te eten en voldoende te bewegen. De inrichting van onze openbare ruimte moet daaraan bijdragen. Mensen met een beperking of chronische ziekte, alsook de mensen die naar hen omkijken zoals mantelzorgers, verdienen extra steun.
(dd. 16 februari 2022)


Duurzaamheid

Klimaatverandering beperken is vandaag de dag onze grootste uitdaging als het gaat om het behoud van een leefbare aarde voor komende generaties. Voor de ASP is dit dus een topprioriteit. Ook onze gemeente moet daarin ambitieus en daadkrachtig zijn. De ASP wil meer ruimte geven aan duurzame energie zoals zonne- en windenergie, bij voorkeur door plaatsing van zonnecellen op daken, maar eventueel ook door windmolens. De ASP wil daarnaast vol inzetten op waterstof als energieopslag. De gemeente moet bij elke stap in gesprek blijven met inwoners zodat zij goed geïnformeerd zijn en rekening gehouden kan worden met hun wensen.
(dd. 23 februari 2022)


Leefomgeving

De ASP staat voor een veilige, schone en aantrekkelijke leefomgeving. De veiligheid vergroten we door goede straatverlichting en handhaving. We zorgen dat het schoon blijft door het dumpen van afval in de openbare ruimte tegen te gaan. Dat kan door het verhogen van de limiet op de milieupas en door mensen via informatievoorziening meer bewust te maken van de verantwoordelijkheid om rommel netjes op te ruimen. Tenslotte houden we onze omgeving aantrekkelijk door het behoud van bestaande bomen in plaats van bomenkap zoals op de Stromarkt en het Grote Kerkhof en door ruimte te bieden aan sfeervolle en inspirerende kunst. 
(dd. 2 maart 2022)


Zorg

De komende jaren zullen we als samenleving een wereldwijde gezondheidscrisis achter ons laten. Ook moeten misstanden zoals wachtlijsten en hoge werkdruk in de jeugdzorg aangepakt worden. Dat betekent dat het thema zorg niet onderbelicht mag raken. Als ASP kunnen we lokaal niet voor deze verantwoordelijkheid wegkijken. Zorgpersoneel moet wat de ASP betreft daar waar mogelijk door de gemeente worden ondersteund, zowel financieel als in het wegnemen van bureaucratie en overbelasting door werkdruk. Bovendien moet er meer worden geïnvesteerd in ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking. De menselijke maat moet worden teruggebracht en zorg moet weer een topprioriteit worden. 
(dd. 9 maart 2022)