Meningsuiting & Veiligheid

Meningsuiting

Een van de meest universele rechten van de mens is het recht op vrije meningsuiting, expressie en satire. Deze vrijheid wordt gestalte gegeven door de onvoorwaardelijke onafhankelijke persvrijheid en het recht op vereniging en vergadering. De ratio, rede, logica en argumentatie zijn de enige strijdmiddelen die in een seculiere maatschappij gelden. In een religieus neutrale samenleving kan geen enkel (geloofs)dogma boven een rationeel argument worden gesteld. Elke mening, opvatting of geloofsopvatting mag worden uitgedragen in woord en geschrift maar mag niet leiden tot voorrechten, uitsluiting, onderdrukking of onderdanigheid van het individu of groepen. De enige begrenzing is het aanzetten tot geweld en/of haat en/of een ander letsel toedienen. Discriminatie, homofobie, vrouwenhaat, racisme, xenofobie, haatzaaierij, polarisatie en het uitspelen van groepen tegen elkaar, moeten worden bestreden. De Atheïstisch Seculiere Partij gaat uit van het respect voor de mens als een onafhankelijk denkend en zelfstandig handelend individu. Dit respect geldt voor ieder mens. Respect voor de ander die anders is of vrijdenkt of gelooft is wederkerig, waarbij respect tweerichtingsverkeer is. De overheid dient daarin niet weg te kijken maar daarin stelling te nemen door daarvoor de media als verzamel- en communicatiekanaal in te zetten. Discriminerende, xenofobische en polariserende uitlatingen dienen geanalyseerd en geduid te worden, zodat mensen deze giftige retoriek doorzien en daarover hun eigen oordeel te kunnen vellen.


Veiligheid

De veiligheid mag nooit ten koste gaan van de privacy van het individu. Als burger/ingezetene van Nederland moet je je vrij kunnen bewegen ongeacht je etniciteit, geaardheid en/of handicap, zonder gecontroleerd of bespied te worden. Camerabewaking mag hoogstens onder kader stellende regels worden toegestaan en dient getoetst te worden. De opgenomen beelden dienen op basis van privacyregels voor een zo kort mogelijke vastgestelde termijn te worden opgeslagen en daarna definitief te worden verwijderd.
Terrorisme is nooit volledig te bestrijden. Iemand kan altijd met een mes willekeurige mensen belagen. De overheid kan ervoor zorgen dat het duidelijk wordt gemaakt dat terroristen geen vertegenwoordigers zijn van een gehele bevolkingsgroep of geloofsgroep. De overheid moet laten zien hoe deze afsplitsingen geduid en bestreden moeten worden ter voorkoming van chaos en angstzaaiing. Waakzaamheid blijft geboden, maar eenlingen die met hun xenofobisch gedrag ontsporen om angst te zaaien door hun identificatie met dergelijke groepen, kunnen helaas niet worden voorkomen. Door voorlichting en informatie kunnen mogelijke kiemen worden bestreden. Angst onder de bevolking mag niet misbruikt worden om een stap te zetten in de richting van een politiestaat die dan mogelijk kan uitmonden in een stap in de richting van een fascistische maatschappij. Hier mogen de overheid en politiek niet van wegkijken. Een parallelle samenleving van tribale en geloofsgroepen moet te allen tijde worden voorkomen en bestreden.


<< Buitenland & Vluchtelingen | … | Republiek & Cultuur en sport >>