Infrastructuur & Wonen

Infrastructuur

Goede infrastructuur verhoogt de efficiëntie van de bedrijvigheid. Althans, zo lijkt het. Toch raken de wegen en spoorvoorzieningen telkens weer overvol. Hoe komt dat? Niet alleen bevolkingsgroei en economische groei zijn de oorzaak. Het komt omdat het werkterrein -van bijvoorbeeld een lokale aannemer- groter wordt. Je ziet dus busjes met werknemers in verschillende richtingen elkaar kruisen op autosnelwegen. In een tijd van robotisering, productieminiaturisatie en digitale diensten wordt het tijd om opnieuw te kijken naar de mobiliteitsbehoeften. Bedrijven hebben genoeg kennis is huis om hun werknemers te laten werken in plaats van te laten reizen. Nieuwe openbare mobiliteitsvormen die minder belastend zijn voor natuur en milieu dienen geïmplementeerd te worden.

De Atheïstisch Seculiere Partij pleit voor een goed onderhoud en efficiënt gebruik van de huidige infrastructuur inclusief de nutsvoorzieningen als gas, elektra en water die moeten aansluiten op de energie-neutrale doelstellingen. De openbare vervoersvoorzieningen dienen in stand te worden gehouden en daar waar dit de mobiliteit van ouderen en zwakkeren bevordert, te worden geoptimaliseerd. Het zal duidelijk zijn dat ook de natuur op deze wijze profiteert. Uitgangspunt daarbij is dat nergens tol op openbare infrastructuur wordt geheven. Omdat onderhoud van openbare wegen en alle andere infrastructuur een overheidstaak is zal de overheid hiertoe passend milieuvriendelijk beleid op moeten voeren.


Wonen

De overheid moet ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn, dusdanig dat alle mensen die afhankelijk zijn van hun basisinkomen (zoals een deel van de gepensioneerden) altijd een plek kunnen vinden om te wonen. Een nieuwe efficiënte wijze om dat te doen is om woningen, als overheid dan wel als wooncorporaties, in te kopen en deze aan iedereen voor eigen gebruik aan te bieden in ruil voor een landelijk vastgestelde korting op het basisinkomen. Op deze wijze kan door middel van het basisinkomen de complexiteit omtrent het huren van een woning (huurtoelagen en toewijzingsregels) drastisch worden vereenvoudigd. Omdat ook eigenaren van woningen een basisinkomen ontvangen, zal dit onder andere gecompenseerd worden door de hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Het onderscheid tussen huurwoning en een koopwoning is een inkomenskwestie. Een huis met een hypotheek/geleend geld kan financieel om de nek van het individu hangen. De gelijkheid zal dan op basis van de inkomstenbelasting moeten worden vastgesteld. Een vrij eigen huis zonder hypotheek moet wel meegerekend worden in de inkomensbelasting. Wel zal er een ondergrens moeten zijn die overeenkomt met de uitwerking van het basisinkomen bij het duiden van een dure woning als luxe goed; met een ondergrens van mogelijk 300.000 Euro.
De Atheïstisch Seculiere Partij vindt dat de verkoop van sociale woningen moet worden gestopt en de privatisering van woningcorporaties moet worden teruggedraaid. Het verwerven en realiseren van nieuwe sociale woningen moet zorgen voor een spreiding over alle wijken van elke gemeente om te zorgen voor een geïntegreerde woonsituatie van verschillende bevolkingsgroepen om gettovorming te voorkomen. De woningcorporaties zijn instellingen die binnen de kaders van de samenleving werken en een rol op de sociale woningmarkt vervullen bij de uitvoering van het woningbeleid dat voor iedereen een dak boven zijn/haar hoofd wilt realiseren. Op het terrein van de woningbouw moet de overheid zich niet meer terugtrekken maar haar verantwoordelijkheid hernemen.


<< Republiek & Cultuur en sport ||