Democratie: Wetenschappelijk en transparant

Onze standpunten gaan over zaken die voor jou van belang zijn als je voor een seculiere samenleving bent. Hierbij is de zuiver wetenschappelijke benadering van problemen en transparantie van deze besluitvorming noodzakelijk om democratie weer normaal te laten functioneren. Het steeds maar groter wordende verschil tussen arm en rijk bewijst dat er fundamentele problemen in onze democratie bestaan. Zeker als beslissingen steeds vaker afwijken van de ‘mening’ van de massa of aantoonbaar verkeerd zijn. Wij denken dat door besluitvorming volledig transparant te laten plaatsvinden en argumentatie daarbij zoveel mogelijk te baseren op goede, wetenschappelijk onderbouwde, argumenten dit het welzijn van iedereen zal bevorderen en waarborgen. Het is duidelijk dat duurzaamheid en vreedzaamheid hierbij een belangrijke rol spelen.

Nederland heeft al eerder – als kompasland – taboes doorbroken op het gebied van homo-emancipatie, abortus-, euthanasie-, en drugsbeleid. Nederland zal vanuit de seculiere gedachte volwaardig meespelen en richtingbepalend op het mondiale speelveld de religieus neutrale invulling aandragen. Maar ook op het gebied van het sociale stelsel heeft Nederland altijd behoorlijk vooropgelopen. De neoliberale privatisering heeft de zorgvuldige uitvoering van zaken die het algemeen nut moeten dienen echter uitgehold ten gunste van bestuurders en aandeelhouders. De belangrijkste belanghebbende en financier -de burger- is gereduceerd tot klant die zoveel mogelijk uitgemolken dient te worden, gewoonweg omdat de aandeelhouders dit vragen. De Atheïstisch Seculiere Partij wil er werk van maken dat deze situatie wordt bijgesteld om de positie van de burger te versterken.

Om een goede wetenschappelijke en transparante basis te creëren zijn wij een voorstander van de noodzakelijke strikte scheiding tussen staat en religie. Wij zien deze scheiding als enige juiste weg om tot een verdraagzame, veilige, efficiënte en internationaal concurrerende maatschappij te komen. Het samenleven in een seculiere samenleving gaat uit van de individuele vrijheid en diversiteit. Dit zal de ASP uitdragen binnen Nederland en de internationale gemeenschap.

Om die situatie te kunnen bereiken moet snel iedere vorm van discriminatie in de samenleving bestreden worden. Omdat iedereen die in Nederland woont op een gelijke, humanitaire wijze behandeld dient te worden door de overheid, kan het niet anders dat organisaties die discrimineren, geen onderdeel kunnen vormen van het publieke domein en dan ook geen subsidies kunnen ontvangen.

Het is ongewenst dat minderjarigen bestempeld worden als een kind behorende tot een bepaald geloof en vaak lichamelijke verminkingen moeten ondergaan op grond van traditionele geloofsrituelen, dan wel door het volgen van geloofsrituelen in hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling worden beperkt. Thema’s als ‘bijzondere scholen’ en ‘religieuze uitingen in publieke en openbare ruimtes’ zullen daarbij ter discussie worden gesteld.

<< Een seculiere maatschappij is religieus neutraal |…| Moraal en Respect >>