Tijd voor de ontmanteling van artikel 23

Islamitische-School

Tijd voor de ontmanteling van artikel 23

Moeten wij als gemeenschap nog wel willen vasthouden aan de invulling en inrichting van de bijzondere geloofsscholen in Nederland? Na het teloor gaan van de Ibn Galdoun school te Rotterdam staat nu de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en Omstreken (SIO) klaar om een voortgezette religieuze school in te vullen. In de Volkskrant van 6 augustus 2014 geeft de voorzitter S. Atasoy van SIO aan waarom deze islamitische school nodig zou zijn.

De eerste opmerking die wordt gemaakt is dat het de afgelopen 30 jaar in het Nederlandse onderwijsbestel is misgegaan en dat zij het beter zullen doen. Waarom hebben de ouders in die afgelopen dertig jaar zich niet als betrokken ouders laten horen bij de interne medezeggenschap op de scholen? Nu wil men het zelf doen met een eigen gesegregeerde school waarmee men zich afwent van de bestaande samenleving, waarin juist gevraagd wordt om participatie.

Het is wonderlijk, nadat algemeen uit de maatschappelijk discussies is vastgesteld dat de multiculturele samenleving heeft afgedaan, SIO voorstelt dit als uitgangspunt te nemen van hun onderwijsvisie. De samenleving is er niet mee gebaat dat iedereen onderwijs krijgt binnen de eigen culturele afgezonderde omgeving. Kinderen dienen met de noodzakelijke kennis en vaardigheden geschoold te worden om deel te kunnen nemen aan de overwegend Nederlandse seculiere samenleving. Als dit niet gebeurt dan blijven de kinderen ronddraaien met opgedrongen religieuze beelden en kennis die niet aansluit bij de samenleving met als gevolg dat hun participatie nog minder zal zijn. Het onderwijs moet de leerlingen juist onderwijzen en ontwikkelen om te kunnen functioneren in de samenleving waarin de overeenkomstige gemeenschappelijke waarden en normen van gelijkwaardigheid bestaan en er geen uitzonderingen en uitsluitingen kunnen zijn.

Het is vreemd dat de overheid onderwijs subsidieert dat zich richt op het aanbieden van onderwijs dat niet aansluit bij het culturele erfgoed van de Nederlandse samenleving. Het is wonderlijk dat de wetgeving met artikel 23 ‘vrijheid van onderwijs’ deze religieuze mogelijkheden aanreikt en met gemeenschapsgeld mogelijk maakt. Het bieden van ruimte voor bidden en andere geloofspraktiserende activiteiten hoort thuis in de daarvoor bestemde gebedshuizen, dat hoort geen onderdeel te zijn van het onderwijs. Met Daniel Dennett wil ik stellen dat: “scholen geen onderwijs geven vanuit religie, maar juist over religie.” Dit lijkt mij een duidelijk argument om tegen artikel 23 te berde te brengen. Een school dient niet vanuit één bepaalde religie te onderwijzen, maar alle basisfeiten van alle wereldreligies te duiden, inclusief de kwalijke kanten van religie in de geschiedenis en met aandacht voor de onderlinge verschillen.

De erosie van het bijzonder geloofsonderwijs heeft in de afgelopen jaren er voor gezorgd dat de geloofsdenominatie naar de achtergrond is verdwenen. De basisscholen in de buurt hebben zich als kameleon, los van hun denominatie, aangepast aan de ontwikkelperspectieven van de toeleverende ouders door de didactisch pedagogische concepten voorop te stellen. Ofwel basisscholen die bestuurlijk en in naam nog wel een protestants-christelijke of rooms-katholieke naamgeving hebben als; De Bron, of Moeder Theresa staan zich er op voor dat ze een Montessorischool of een Daltonschool zijn. Hiermee is nog duidelijker geïllustreerd dat het bijzonder geloofsonderwijs devalueert en beter kan worden ontmanteld.

Onderwijs zorgt voor de overdracht van het culturele erfgoed, het onderrichten in de basiskennis en vaardigheden van taal, rekenen, natuur en wetenschap. Waarna de leerling zich als student kan ontwikkelen in haar/zijn professionele beroepsrichting om daarmee een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving.

Ik wil afsluiten met twee uitspraken van Anthonie Grayling (augustus 2013, Balie Amsterdam):

  • “Onderwijs moet ideologie/geloofsvrij zijn”
  • “Onderwijs is er om de lerende te helpen om na te denken”

Hans de Vries,
Voorzitter
Atheïstisch Seculiere Partij

Plaats een reactie

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.