Terug naar de oprichtingsnaam: ASP

De Atheïstisch Seculiere Partij (ASP) is voor een religieus neutrale maatschappij.

Op de ledenvergadering van eind April 2017 is besloten om na vier jaar de naam Partij van de Rede gedag te zeggen en terug te grijpen op de oude vertrouwde oprichtingsnaam: Atheïstisch Seculiere Partij (ASP).  Deze website zal in juli en augustus veranderen en zich aanpassen aan de nieuwe naam.

Even kort zal met het anagram ASP worden aangegeven waarvoor we staan:

De A van Atheïstisch staat voor het individu die zonder het dogma van geloof of een ander eenzijdig opgelegde ideologie als mens in het leven staat. Als individu, als persoon, ongeacht iemands levensovertuiging/opvatting, ongeacht sekse/genderidentiteit, ongeacht afkomst en etniciteit moet de mens zich beschermd weten door de mensenrechten. De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens ligt ten grondslag aan de basis van onze standpunten. De vrijheid van het individu en de verantwoordelijkheid van elke persoon gaat uit van de menselijke waarde als solidariteit met de medemens, de natuur en het milieu.

De S van Seculier staat voor het politieke ideaal dat we nastreven: een samenleving die religieus neutraal is. Dit is de directe invulling van ons primaire uitgangspunt ‘Scheiding van staat en religie’. De scheiding geldt voor al het maatschappelijk verkeer: gezagshandhaving, rechtelijke macht, onderwijs, dienstverlening, zorg en welzijn. De openbare ruimten zijn gevrijwaard van alle uitdrukkingsvorm en uitingen van geloof van welke religie dan ook. Ook in bestuurlijk, wettelijk, politiek en maatschappelijk opzicht is geen enkele invulling, gerelateerd aan het geloof (kerk/god/godsdienst) wenselijk. Wettelijke uitzonderingen, bijzonderheden waar godsdienstige uitgangspunten, afgeleide instellingen en instituties een rol spelen, dienen te worden beëindigd. In een religieus neutrale samenleving kan geen enkel (geloofs)dogma boven een rationeel argument worden gesteld.

De P van Partij staat voor transparant besturen waarbij we uitgaan van democratische vertegenwoordiging van onderop. Als partij focussen we ons op parlementaire deelname, als politieke beweging zullen we buitenparlementaire acties niet schuwen. De activiteiten die door de ASP als partij worden uitgevoerd en worden uitgedragen zullen getoetst worden aan de drie primaire politieke uitgangspunten:

  1. Scheiding van staat en kerk (overheid en religie)
  2. Uitsluitend openbaar onderwijs (religieus neutraal)
  3. Eén wet die geldt voor iedereen gelijk (One Law for All)

De ASP gaat voor een volledig seculiere samenleving die religieus neutraal is.

Hans de Vries, juli, 2017
Voorzitter van de Atheïstisch Seculiere Partij