Strikte scheiding van ‘Staat en Kerk’ . . . . . noodzaak!

 

scheidingS+K
Strikte scheiding van ‘Staat en Kerk’ . . . . . noodzaak!

Een overheid (staat) dient neutraal te zijn en mag geen partij kiezen. Een overheid mag niemand bevoordelen of achterstellen, niet als groep noch als individu. Daar zal ieder weldenkend mens het mee eens zijn.

Een overheid dient zich dan ook neutraal op te stellen met betrekking tot levensovertuiging. Om die reden zou een overheid instituten met een levensbeschouwelijk karakter geen speciale behandeling moeten geven. Een overheid dient zich bewust te zijn van haar neutraliteit. De meest geëigende manier daartoe is om deze neutraliteit te borgen in de Grondwet.

Teken dan de petitie!

Teken de petitie Strikte scheiding van staat en kerk

De situatie in Nederland

Nederland heeft een Grondwet die voor veel landen als voorbeeld kan dienen. Evengoed is er op onze Grondwet nog wel wat aan te merken, met name waar het neutraliteit op levensbeschouwelijk terrein betreft. In Nederland heerst namelijk de overtuiging dat ‘scheiding van Staat en kerk’ in de Grondwet is vastgelegd en dat die scheiding daarmee wordt geborgd. Deze overtuiging blijkt echter een misvatting. Er is in de Grondwet geen woord te vinden dat deze scheiding vastlegt in een vorm die overeenkomt met hoe de scheiding werkelijk zou moeten zijn, namelijk ‘levensbeschouwelijk strikt neutraal’.

Met regelmaat zijn er politici, vertegenwoordigers van de regering en anderen die van mening zijn dat deze scheiding is vastgelegd middels artikel 6 van de Grondwet (http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbac43qvy). Dit artikel geeft echter enkel aan dat ieder het recht heeft zijn/haar levensovertuiging vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Dat de overheid op gebied van levensbeschouwing neutraal moet zijn is daarmee niet vastgelegd. Dat toont de praktijk ook aan.

De overheid bezit diverse monopolies, daaronder de uitgifte van geld

De overheid heeft het monopolie op de uitgifte van geld. Een sprekend voorbeeld van niet-neutraliteit is het randschrift ‘god zij met ons’ op de door de Nederlandse Staat uitgegeven 2 euro munten. Deze tekst, een zogenoemde ‘bede’, is derhalve een religieuze uiting en ook zo bedoeld. Door het plaatsen van een religieuze uiting op de munt voldoet de overheid niet aan de bedoelde neutraliteit.

Hoe nietig dit voorbeeld ook mag zijn, het geeft duidelijk de niet-neutraliteit van de overheid aan. Geld dient vrij te zijn van religieuze uitingen, vooral ook omdat iedereen, dus ook niet-religieuzen, er dagelijks mee omgaat. Degenen die zich aan de bede storen hebben geen andere keus en worden zodoende gedwongen met een religieuze uiting om te gaan waar ze niet omheen kunnen. Het uit protest afvijlen van het randschrift, bijvoorbeeld om daarmee een signaal af te geven, maakt het muntstuk ongeldig. Zo een bewerkte munt vervalt daardoor als wettig betaalmiddel en zal om die reden uit de handel worden genomen.

In 2010 en 2011 heeft het Atheïstisch Verbond de regering gevraagd het randschrift te laten vervallen of een ander daarvoor in de plaats te nemen. De regering heeft daarop geantwoord dat zij niet voornemens was het verzoek te honoreren, dit met als argument dat het randschrift een traditie betrof en, vanwege het feit dat toepassen van een randschrift is opgenomen in de muntwet, de keus daartoe democratisch tot stand is gekomen.

Tradities zijn echter niet eeuwigdurend, een bepaald gebeuren wordt traditie, maar kan evengoed ook weer verdwijnen. De ene traditie is een langer leven gegund dan de andere. Het is dus heel goed mogelijk de traditie van een bede op Nederlandse muntstukken af te schaffen. Indien de wens is de traditie van een randschrift toch voort te zetten kan er bijvoorbeeld ook gekozen worden voor ‘god is verzonnen’.

Met de gewenste aanpassing van de Grondwet (zie de petitie verderop) zal de traditie ‘god zij met ons’ zeker niet meer als argument gehanteerd mogen worden.
“Volgens een Pew-peiling uit 2012  (http://www.pewforum.org/2012/12/18/table-religious-composition-by-country-in-numbers/) zijn er in Nederland vijf grotere godsdienstige religies aanwezig, een aantal kleinere religies, maar ook 7 miljoen mensen die zich niet tot een religie rekenen.

Meer voorbeelden

Er zijn meer voorbeelden te noemen van schending van vermeende ‘scheiding van Staat en kerk’. Hierin te denken aan:

 • elke wet die door het Staatshoofd nog steeds wordt bekrachtigd met ‘bij de gratie Gods’;
 • het op Prinsjesdag door het Staatshoofd afsluiten van de troonrede met een bede;
 • gemeenten die de raadsvergadering formeel openen en sluiten met een gebed;
 • Staats- en gemeentelijke subsidiëring en faciliteren van religieuze organisaties c.q. kerken;
 • het overnemen van een kerkgebouw om het nadien aan de kerkgemeente te verhuren met als doel de kerkelijke gemeente financieel te ontlasten;
 • kerken vrijhouden van betaling van OZB-belasting;
 • het toestaan van uitzonderingen in wet- en regelgeving voor religieuze sentimenten (denk aan het toestaan van ritueel niet-verdoofd slachten, maar ook besnijden van kinderen op grond van religieuze voorschriften);
 • de ruimte die weigerambtenaren kregen (en mogelijk nog krijgen?);
 • de Zondagswet die om religieuze redenen openbare vermakelijkheden op zondagen voor 13.00 uur verbiedt.

Grondwet geeft geen houvast

Bovenstaande voorbeelden aanpakken blijkt lastig, zo niet onmogelijk. Het is duidelijk dat een burger of instantie die constateert dat de vermeende scheiding niet strikt gehanteerd wordt, op dit moment aan de Grondwet geen houvast heeft. Het is zaak dat deze situatie gaat veranderen. De Grondwet dient te worden aangepast.

De Atheïstisch Seculiere Partij vindt dat de scheiding volledig moet zijn. De overheid dient strikt neutraal te zijn met betrekking tot levensovertuiging. Dit houdt onder andere in dat:

 • overheidssteun aan religieuze organisaties wordt onthouden;
 • bij wet- en regelgeving religie geen uitzonderingspositie wordt gegund (een wet geldt voor iedereen);
 • wetten vrij zijn van religieuze ruis en op religie gebaseerde ge- en verboden;
 • de overheid zich bij religieuze aangelegenheden niet dient te laten vertegenwoordigen;
 • er bij zowel inkomende als uitgaande Staatsbezoeken geen religieuze onderdelen in het programma worden opgenomen;
 • er geen Nederlandse vertegenwoordiging bij het Vaticaan moet zijn en vice versa.

Grondwet is in meerdere artikelen niet neutraal

De Grondwet heeft nog teveel religieuze ruis in zich en is nog te weinig neutraal. De Nederlandse Grondwet dient op meerdere onderdelen te worden aangepast. Er moet echter ergens een begin worden gemaakt. De eerste stap is het in heldere bewoordingen in een apart artikel vastleggen van de strikte scheiding van ‘Staat en kerk’. Andere stappen volgen nadien.

Petitie

De Atheïstisch Seculiere Partij werkt bij deze petitie samen met De Vrije Gedachte en het Atheïstisch Verbond. Binnenkort zullen wij gezamenlijk de regering verzoeken in de Grondwet een zelfstandig artikel op te nemen dat in heldere tekst een strikte scheiding van ‘Staat en kerk’ vastlegt.

In voorbereiding hierop loopt een ondersteunende petitie, dit vanuit de gedachte dat het aantal ondertekenaars het genoemde verzoek in hoge mate kan ondersteunen.

De petitie luidt als volgt:

Wij: Atheïstisch Seculiere Partij – De Vrije Gedachte – Atheïstisch Verbond

constateren:

dat de praktijk leert dat overheid en wet niet vrij zijn van op religie gebaseerde invloeden; dat de overheid op levensbeschouwelijk terrein dus niet neutraal is; dat in Nederland derhalve geen strikte scheiding van Staat en kerk bestaat; dat artikel 6 van de Grondwet als zodanig dus niet voorziet in de gewenste scheiding; dat om die reden de beoogde neutraliteit dient te worden opgenomen in de Grondwet

en verzoeken:

de Nederlandse Regering en het Parlement op zo kort mogelijke termijn stappen te zetten die er in resulteren dat de overheid zich op levensbeschouwelijk gebied strikt neutraal opstelt; deze neutraliteit in heldere tekst zal opnemen in een eigen artikel in de Grondwet en; vooruitlopend daarop de overheid vanaf heden de beoogde neutraliteit in praktijk brengt al was die reeds geborgd in de Grondwet.

Kunt u zich vinden in dit verzoek? Teken dan de petitie!

http://scheidingstaatkerk.petities.nl

Bij voorbaat dank.

Een reactie plaatsen

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

%d bloggers liken dit: