Atheïstisch en seculier; goed doen zonder god.

Bij de Atheïstisch Seculiere Partij gaan we ervan uit dat het het verhaal dat wordt verteld door religies niet meer is dan een verhaal. Geloof in een hogere macht zoals de verhalen die in de kerk, moskee, tempel of synagoge worden verteld is aan ons niet besteed. Wij kijken liever naar zaken die we kunnen bewijzen. Naar feiten, wetenschappelijke consensus en zintuigelijke waarneming. Dat klinkt wellicht zakelijk, maar is volgens ons juist de volgende stap die we als mensheid moeten maken: om ons niet meer te laten leiden door angst voor wat ons wacht na de dood. Of door de vraag of we wel goed genoeg zijn om de gunst van een nog altijd niet bewezen god te verdienen. Wij geloven niet in een onzichtbare hogere macht.

Wij geloven in de mens.

Ieder mens is uniek, maar we zijn allemaal gelijkwaardig. De Nederlandse Grondwet is daar ook vrij duidelijk over:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet

Maar dit artikel raakt ook aan één van de dingen die verbeterd moeten worden: het is in Nederland niet toegestaan om iemand te discrimineren op basis van diens godsdienst. Maar met een beroep op hun religie mogen gelovigen andere bevolkingsgroepen wel discrimineren. Religie wordt, ook nu nog, gebruikt om iets te mogen wat een andere groep niet mag. Of om iets niet te hoeven doen, terwijl anderen dat wel moeten doen. Helaas worden die uitzonderingen nog altijd gehanteerd. Het onverdoofd slachten van dieren is hier een voorbeeld van. En in 2021 liet het Openbaar Ministerie weten dat uitspraken van dominee Kort weliswaar opgevat kunnen worden als een strafbare belediging van LHBTI+ personen, maar dat deze uitspraken ook vielen onder de vrijheid van godsdienst. Het OM ging daarom niet tot vervolging over. Zolang men in Nederland -met een beroep op religie als strafuitsluitingsgrond- hele bevolkingsgroepen ongestraft kan blijven beledigen, is echte gelijkwaardigheid nog ver weg.

Het bestaan van een god is nog altijd niet feitelijk bewezen. Het bestaan van de mens is inmiddels voldoende aangetoond. De ASP richt zich dan ook niet op het behagen van een onbewezen god, maar op het verbeteren van de wereld voor de mens. Vanuit de atheïstische gedachte zijn wij geen verantwoording schuldig aan een hogere macht, maar wel aan onze medemens. We hebben met zijn allen de verantwoordelijkheid om de wereld waarin we leven, goed achter te laten voor de generatie die na ons komt. Om de wereld mooier, prettiger en veiliger te maken voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat is de basis van onze inzet. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is dan ook een ijkpunt voor onze besluitvorming.

Een seculiere samenleving is volgens de ASP goed voor iedereen, ook voor individuele gelovigen. Wij gunnen iedereen een eigen stok om op te leunen, maar willen voorkomen dat die stok wordt gebruikt om anderen te slaan. Wij streven naar een overheid die iedereen een gelijke startpositie biedt in onze samenleving. Een overheid die gelooft in de inwoners van Nederland. Die vanuit een positieve basishouding de Nederlanders een grote mate van zelfstandigheid biedt en zelfredzaamheid stimuleert. Want bij de ASP begrijpen wij ook dat iedereen wel eens een steuntje in de rug kan gebruiken. Wanneer niemand een uitzonderingspositie op basis van religie kan claimen, verminderd dat de kans op onderlinge strijd of scheve gezichten. Het creëren van een ‘religieus neutrale maatschappij’ is daarom de rode draad bij het bepalen van onze beleidsstandpunten. Dit beleid is erop gericht het welzijn van alle ingezetenen van Nederland te bevorderen. En om dit op een duurzame en vreedzame wijze te realiseren en daarna ook wettelijk te waarborgen.

De afgelopen jaren hebben we een overheid gezien die de burger met wantrouwen benaderde. Die regels boven mensen stelt. ‘De wet is hard, maar het is de wet’, werd als dogma gebruikt om op te treden tijdens de toeslagenaffaire. Ambtenaren en rechters zagen geen ruimte om de menselijke kant mee te laten wegen. Met alle gevolgen van dien. Een seculiere samenleving zoals de ASP die voor ogen heeft, biedt iedereen individuele vrijheid. De vrijheid om als vrijdenkend en zelfstandig handelend mens zonder overheids- en geloofsbetutteling zijn eigen keuzes te kunnen maken. Zonder daarbij anderen te schaden. Zo kan iedereen naar eigen inzicht en vermogen bijdragen aan een menselijke samenleving. Vrijheid biedt namelijk de mogelijkheid om uit te wijken, flexibel te zijn waar dat nodig is. Vrijheid biedt ruimte voor menselijkheid. De seculiere samenleving gaat uit van de gelijkwaardigheid van ieder mens. De persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van elke persoon gaat uit van waarden als solidariteit met de medemens, de natuur en het milieu.


standpunt_werk
standpunt_onderwijs
standpunt_gezondheid
standpunt_veiligheid
ASP Nederland