De religieus neutrale, seculiere samenleving

Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan niet tot een religieuze groepering te behoren en leeft seculier. De Atheïstisch Seculiere Partij vind daarom dat het hoog tijd is dat de samenleving dan ook echt seculier wordt ingericht. Dit streven komt tot uiting in onze primaire uitgangspunten. Wij streven een religieus neutrale maatschappij na. Een seculiere samenleving waarin de vrijdenkende en zelfstandig handelende mens zonder betutteling zijn eigen keuzes kan maken en uitvoeren. Waarin een overheid uitstraalt dat er wordt omgekeken naar álle burgers. Waarbij de vertegenwoordigers van die overheid zich tijdens hun werk onthouden van uitingen die blijk geven van hun persoonlijke voorkeur of levensovertuiging. Ruimte bieden aan bijvoorbeeld religieuze kledingvoorschriften in overheidsdienst, doet afbreuk aan die beoogde neutraliteit. Anderen kunnen zich door dergelijke zichtbare uitingen van religieuze affiniteit, gehinderd of niet volledig vrij voelen in hun contact met de overheid.

De Atheïstisch Seculiere Partij gaat uit van individuele vrijheid en de gelijkwaardigheid van ieder mens. Er is geen religie voor nodig om een goed mens te kunnen zijn. Sterker nog; bij iedere vooruitgang in de geschiedenis van de mensheid, is religie juist de remmende factor gebleken. Zonder de invloed van religie waren positieve ontwikkelingen op het gebied van vrouwenrechten, de afschaffing van de slavernij en vele gevallen van medische en wetenschappelijke innovatie al veel eerder bereikt. Helaas kent religie ook in Nederland nog altijd vele privileges. Als voorbeeld kan gedacht worden aan de nog altijd geldende Zondagswet. Wij gunnen iedereen een rustdag na een periode hard werken, maar wij gunnen mensen ook de vrijheid om die vrije tijd naar eigen inzicht in te plannen én in te vullen. Vrij van religieuze dogma’s en beperkingen. Ook discriminatie met religie als excuus kan in het Nederland van de eenentwintigste eeuw echt niet meer.  In de Nederlandse samenleving is geen ruimte voor privileges op basis van godsdienst, geloof, religie of dogma.
In een seculiere samenleving is de persoonlijke ontwikkeling vrij van religieuze sturing en invulling. Een kind hoort niet bang, maar juist vrij op te groeien. Nieuwsgierigheid moet worden aangemoedigd, in plaats van ontmoedigd. Het ontdekken van de eigen persoonlijkheid, het vormen van een eigen identiteit -waar seksuele geaardheid en de ontdekking van de eigen genderidentiteit een essentieel onderdeel van uitmaken- moet niet verstikt worden door een aangeleerd gevoel van schuld, schaamte of walging. Persoonlijke vrijheid vraagt uiteraard ook verantwoordelijkheid van elke persoon. De Atheïstisch Seculiere Partij gaat uit van waarden als solidariteit met de medemens en respect voor de natuur. Vanuit menselijkheid omkijken naar de ander, met respect voor diens zelfstandigheid, komt niet alleen het individu ten goede, maar ook de samenleving. De privacy van de individuele burger staat daarbij voorop. Wij zijn dan ook niet een partij die zich richt op wat individuele gelovigen doen achter hun eigen voordeur. Iedereen is vrij om steun, troost en zingeving te putten uit de bron die hen het meeste aanspreekt. De Atheïstisch Seculiere Partij richt zich op het instituut religie en de privileges die van daaruit ten onrechte geclaimd worden. 
De openbare ruimten en de publieke omgevingen zijn religieus neutraal; het individu is zoveel mogelijk gevrijwaard van elke publiekelijke religieuze invulling. Overheidsgebouwen, maar ook de straat, de markt, de winkel en het openbaar vervoer zijn neutrale omgevingen. Elk persoon heeft hier dezelfde rechten en plichten. Individuen kunnen zich niet beroepen op privileges op grond van het gegeven dat ze tot een bepaalde groep of godsdienst behoren. In de openbare ruimte van een seculiere samenleving komen we allemaal samen. Juist daar moet de individuele vrijheid en daarmee de gelijkwaardigheid van iedereen gewaarborgd zijn.

Eerst de mens

De overheid is de afgelopen periode een bron van onvrede gebleken: de trage afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis… Allerlei zaken waarbij de overheid de eigen regels te strak handhaafde, of juist totaal negeerde. De Atheïstisch Seculiere Partij stelt de mens centraal. In een seculiere samenleving wordt de individuele vrijheid van meningsuiting, zelfexpressie, persoonlijke ontwikkeling en zelfbeschikking gewaarborgd. Ieder mens is uniek en wordt als gelijkwaardig gerespecteerd, ongeacht geslacht, geaardheid, genderidentiteit, opvatting of afkomst. De ontwikkeling en de emancipatie van elk individu is een belangrijke zorg voor de samenleving. De vrijheid van de ene mens is gelijk aan die van de andere en is -in principe- onbeperkt. De enige begrenzing is dat de vrijheid van de één niet de vrijheid van de ander schaadt. Ieder individu kan onafhankelijk denken en op basis daarvan optreden als een zelfstandig handelend persoon. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. De mening van de één kan bijvoorbeeld beledigend zijn voor de ander. Maar de mate van gekwetstheid is geen goede maatstaf om een mening te beoordelen. Het publieke debat mag schuren, maar beledigende uitingen púúr gericht op het kwetsen van de ander moeten ten allen tijd vermeden worden. Iedere persoon handelt in redelijkheid en respect, zonder zich bij de omgang met anderen te beroepen op het geloof in een hogere macht. Het atheïsme is een individuele conclusie, het staat ieder uiteraard vrij om troost te putten uit een (geloofs)overtuiging. Deze overtuiging mag echter nooit gebruikt worden als argument om de vrijheden van een ander in te perken of om een uitzonderingspositie voor zichzelf te claimen.

…en dan pas de overheid.

De Atheïstisch Seculiere Partij vindt dat in een seculiere samenleving een religieus neutrale overheidsinvulling moet worden gewaarborgd. De overheid richt zich louter op primaire zaken zoals infrastructurele nutsvoorzieningen, het onderwijs, de zorg, het welzijn, de veiligheid en borgt de economische voorzieningen. Verder heeft de overheid de taak om de participatie en de deelname aan de samenleving van alle bewoners mogelijk te maken. De overheid garandeert een samenleving die kansen biedt aan iedereen. Een samenleving waarin ieder de gelegenheid krijgt om zich persoonlijk te ontplooien, vrij van religieuze sturing en invulling, vrij van dogma’s en pseudowetenschappen. Vertegenwoordigers van de overheid, zoals ambtenaren, bestuurders, dienstverleners en ordehandhavers dragen geen religieuze symbolen en uitdrukkingen bij de uitvoering van hun functie: zij moeten religieus neutraal zijn. In bestuurlijk, wettelijk, politiek en maatschappelijk opzicht is geen enkele religieuze invulling wenselijk. In de publieke omgevingen gelden geen wettelijke uitzonderingen, bijzondere bepalingen of privileges waarop godsdienstige instellingen, instituties of groeperingen zich kunnen beroepen. Kortom; geen mogelijkheid om zich als uitzonderlijke groep te manifesteren ten koste van andere groepen en individuen. Financiële steun van de overheid aan religieuze organisaties of instellingen dient te worden afgeschaft.

De rationele logische argumentatie op basis van
wetenschappelijke toetsing en bewijsvoering,
dient het richtsnoer te zijn inzake politieke besluitvorming.


Onze primaire uitgangspunten:

De Atheïstisch Seculiere Partij gaat uit van drie uitgangspunten:

Volledige scheiding van staat en religie

Uitsluitend openbaar onderwijs

Er is maar één wet die geldt voor iedereen

De invulling en uitwerking van de primaire uitgangspunten zijn:
 1. De Atheïstisch Seculiere Partij is voor de volledige scheiding van staat en religie. Religie en religieuzen dienen geen enkele bevoorrechte positie te hebben ten opzichte van niet-religieuzen. De overheid subsidieert geen enkele godsdienstige instelling en geeft geen belastingvrijstellingen of voordelen aan geloofsorganisaties. Geen enkele godsdienstige of levensbeschouwelijke groepering kan zich beroepen op privileges op grond van hun geloof.
In de openbare ruimte, waar openbare diensten worden aangeboden, is geen enkele religieuze uitingsvorm aanwezig. De overheid is in principe verantwoordelijk voor openbare orde, veiligheid, rechtspraak, onderwijs, zorg en infrastructurele voorzieningen. Als de overheid hiervoor organisaties aanwijst en subsidieert, dienen deze instellingen de dienstverlening seculier in te richten.
De seculiere samenleving is religieus neutraal en gaat uit van het respect voor elk individu ongeacht iemands mening, overtuiging, opvatting of geloof. Uitgaande van het individuele zelfbeschikkingsrecht is afvalligheid een persoonlijke keuze die gerespecteerd wordt. In het maatschappelijk verkeer dient uitgegaan te worden van de vrijheid van meningsuiting voor elk individu; godsdienstkritiek is een mening en geen overtreding of misdrijf. Geloven is een privéaangelegenheid.
De volledige scheiding van staat en religie is doorgevoerd in alle delen van samenleving om te komen tot een religieus neutrale maatschappij. Het gaat hierbij om de scheiding van onderwijs en godsdienst; scheiding tussen wet (politie/justitie) en kerk; scheiding tussen media en religie; scheiding van dienstverlening (zorg en welzijn) en geloof.

Religie is een individuele zaak en
niet meer dan een overtuiging of mening!

 2. De Atheïstisch Seculiere Partij is voor uitsluitend openbaar onderwijs. Volledige scheiding tussen staat en kerk houdt ook in scheiding tussen geloof en onderwijs. De Partij van de Rede zal de religieuze inrichting van het bijzonder onderwijs opheffen.
Geen enkele vorm van religie mag in het onderwijs opgelegd worden. In een religieus neutrale inrichting van het onderwijs is er ruimte voor het invullen van pedagogische didactische onderwijsmethoden die zijn afgestemd op de behoeften en wensen van de lerende.
Het onderwijs is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde kennis en geeft de lerende een breed beeld van het culturele erfgoed van onze samenleving. Dat houdt in dat men naast natuurwetenschappelijke kennis ook zicht krijgt op het brede palet van alle levensovertuigingen en filosofische bespiegelingen, waarbij ook de tegenargumenten op basis van logica en rede aan bod komen.
De moderne globaliserende samenleving kent een grote diversiteit aan levensvisies, perspectieven, technologische vernieuwingen en wetenschappelijke inzichten die aan bod moeten komen in het onderwijs. Het is ongewenst om kinderen af te schermen en hen alleen op te laten groeien binnen het ‘eigen’ veilige, en enige ‘goede’ op ‘geloof’ gebaseerde wereldbeeld. Hiermee wordt de segregatie van verschillende groepen mensen in onze samenleving versterkt.
Met artikel 23 van de Grondwet wordt de zogenaamde ‘onderwijsvrijheid’ geregeld. De religieuze scholen krijgen privileges om kinderen van andersgelovige of andersdenkende ouders te weigeren. Onder andere gereformeerde en islamitische scholen maken op grond hiervan gebruik om homoseksuele relaties niet te benoemen of docentes die geen hoofddoek dragen te ontslaan. Het is tijd een einde te maken aan het gedogen van dit soort discriminatie. Discriminatie is, zie artikel 1 van de Grondwet, niet toegestaan.
Alleen door uitsluitend openbaar onderwijs kunnen wetenschappelijk geborgde kennis, vaardigheid, ontwikkeling, beroepskwalificatie worden gerealiseerd. Seculier onderwijs komt daarmee ook ten goede aan de op maatschappelijke socialisatie, participatie en integratie van bevolkingsgroepen die nu nog op achterstanden en uitsluiting stuiten binnen onze samenleving.

Onderwijs is godsvrij, seculier en wetenschappelijk geborgd!

 3. Voor de Atheïstisch Seculiere Partij is er één wet en die geldt voor iedereen in gelijke mate. Er zijn geen aparte wetten voor wie of wat dan ook. Ieder wettelijke privilege ten gunste van religie, of welke levensbeschouwelijke zienswijze dan ook, dient te verdwijnen. Ofwel: elke wet geldt voor iedereen in gelijke mate. Geloofsgroepen kunnen zich niet beroepen op privileges die uitzonderingsposities creëren voor religie.
Er is een scheiding tussen recht/wetgeving en godsdienst; er bestaan geen parallelle wetten en rechtbanken zoals de Sharia-rechtbanken. Om dit te realiseren zal eerst een aantal grondwetsartikelen worden afgeschaft of gewijzigd:
 • Door ‘godsdienst’ uit het artikel 1. te schrappen
 • Door het artikel 6 ‘godsdienstvrijheid’ in zijn geheel te schrappen
 • Door artikel 23 volledig te herformuleren en alle privileges voor bijzonder ‘godsdienstig’ onderwijs te schrappen.
Alle wettelijke privileges en uitzonderingen voor godsdiensten moeten worden verwijderd om te komen tot religieus neutrale wetten waarna pas gesproken kan worden van gelijke rechten en plichten voor iedereen.
De wetgeving kent vele artikelen waarbij uitzonderingen worden gemaakt voor christenen, moslims en joden ten opzichte van niet-gelovigen of andersgelovigen. Enkele voorbeelden zijn:
 • In artikel 3 van de Algemene Wet Gelijke Behandeling staat dat deze wet niet van toepassing is op de rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen. Godsdiensten mogen op basis hiervan, in tegenstelling tot artikel 1 van de grondwet, discrimineren.
 • Op financieel gebied zijn de gebedshuizen, kerken, synagogen en moskeeën vrijgesteld van onroerendezaakbelasting (OZB).
In een seculiere samenleving geldt elke wet voor elk individu en/of rechtspersoon in gelijke mate. Er is dan ook een scheiding tussen recht/wetgeving en godsdienst.

Religieus neutrale wetgeving gaat uit van het gelijkheidsprincipe!

Politiek

Rede en ratio zijn voor de Atheïstisch Seculiere Partij het richtsnoer bij politiek handelen. De rede – het denkvermogen – zorgt voor een afgewogen rationeel en rechtvaardiging van onze politieke besluitvorming.

Het politiek handelen van de Atheïstisch Seculiere Partij gaat uit van wetenschappelijke onderbouwing, vrij van enig dogma. Dat houdt in dat de Atheïstisch Seculiere Partij uitgaat van de principes van toetsing en bewijsvoering. Een andere grondslag van de Atheïstisch Seculiere Partij is het atheïsme. Hierbij wordt uitgegaan wordt van de afwezigheid van het geloof in een god of meerdere goden of andere wanen. Anders gezegd: het invullen van een leven zonder godswaan en/of dogma als een godsvrij mens welke onafhankelijk denkt, zelfstandig handelt en zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. De secularisatie van de samenleving is het hoofddoel van de Atheïstisch Seculiere Partij.

Speerpunten

 • Elke gesubsidieerde instelling die een overheidsdienst uitvoert voert deze taak seculier uit zonder religieuze of andere pseudowaan-invullingen.
 • De overheid subsidieert geen religieuze en/of pseudowetenschappelijke instellingen.
 • Belastingvoordelen aan religieuze instellingen worden opgeheven, zoals de vrijstelling van de onroerendzaakbelasting (OZB) op gebedshuizen.
 • De diplomatieke banden met Vaticaanstad worden opgeheven. De nuntius is niet langer vertegenwoordiger van de ‘Heilige Stoel’ bij de Nederlandse regering.
 • Wetten en besluiten worden aangekondigd zonder de verwijzingen naar ‘bij de gratie gods’.
 • De regel ‘god zij met ons’ op de munten van 2 euro zal verdwijnen.
 • Investeringen in het onderwijs zijn gericht op de kwaliteit van het onderwijs ten behoeve van de gebruikers.
 • Zonder religieuze of pseudowetenschappelijke inrichting is er in het openbaar onderwijs ruimte tot het invullen van onderwijsmethoden afgestemd op de behoeften van de leerlingen en hun ouders.
 • Het nastreven van de volgende grondwetswijziging:
  • Artikel 1: ‘godsdienst’ schrappen
  • Artikel 6: ‘Godsdienstvrijheid’ schrappen
  • Artikel 23: herformuleren voor zorg voor openbaar onderwijs.
 • Geloofskeuze en geloofsbestempeling als ‘jongensbesnijdenis’ zijn keuze voor de volwassenheid.
 • Het met het oog op dierenwelzijn afschaffen van traditioneel ritueel slachten.
 • Afschaffen van de opgelegde zondagsrust en winkelsluiting op zondag.
 • Godsdiensten en andere levensovertuigingen kunnen zich niet onttrekken aan bewijsbare wetenschappelijke medische vaccinaties.
 • In de openbare ruimte, waar openbare diensten worden aangeboden, is geen enkele religieuze uitingsvorm aanwezig.
 • Iedereen neemt deel aan de samenleving naar zijn mogelijkheden en capaciteiten.
 • Zorg, welzijnsvoorziening en medische verzorging is seculier en beschikbaar voor iedereen.
 • Inkomen is afhankelijk van de bijdrage die het individu kan leveren aan de samenleving, een sociaal verantwoorde basisuitkering is een overheidstaak.
 • Reguleren van het cannabisbeleid, sofdrugsgebruik, coffeeshops en de achterdeurtoelevering.
 • Privacybescherming van elk individu, alle digitale individuele data komt in beheer van het individu.
ASP Nederland