standpunt_onderwijsAl het onderwijs wordt openbaar en is voor iedereen vrij toegankelijk. Voorwaarde is dat dit onderwijs wetenschappelijk geborgd is. Het uitsluitend openbaar onderwijs is religieus neutraal en biedt ieder kind, iedere tiener, adolescent, jongvolwassene en volwassene een kwalitatief fundament om als burger deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Wij kiezen voor een nieuwe funderende openbaar onderwijs systematiek tot 16 jaar. Dit onderwijs van 4 tot 16 jaar gaat uit van het gelijkheidsprincipe en de ontplooiing van ieders talenten die aansluiten op de ontwikkelingskwaliteiten en draagt bij aan brede oriëntatie op opleidings- en beroepsperspectieven. Het funderend onderwijs legt de basis voor taal-, reken- en sociale vaardigheden, geografie, biologie en wetenschap in een onderwijsleeromgeving die aansluit bij de wensen van de ouders en de behoeften van de leerlingen/studenten. De burgerschapsvorming gaat uit van het maatschappelijke erfgoed van historie, cultuur, wetenschap en techniek.

Het vervolgonderwijs biedt openbare onderwijsleeromgevingen aan van algemeen vormend, beroeps kwalificerend, middelbaar, hoger en universitair onderwijs, dat wordt ingevuld vanuit de ratio, logica, wetenschappelijke toetsing, bewijsvoering en borging. Dit kan het beste plaatsvinden binnen een op diversiteit ingerichte onderwijsomgeving, gericht op sociale integratie en maatschappelijke socialisatie en tevens gericht op internationale samenwerking, die ingaat op de globalisering en inzicht geeft in alle culturen en deze plaatst in het cultuurhistorisch perspectief van Nederland.

Op geloof ingericht onderwijs wordt niet toegestaan. Dit geldt evenzo voor op geloof ingerichte internaten en opvang- en begeleidingsinstituten. Lessen vanuit specifieke religies dienen buiten schooltijd plaats te vinden en worden niet door de overheid georganiseerd, gefaciliteerd of gefinancierd. Uitgevoerd eigen geloofsonderwijs is transparant naar tijd, plaats en financiering. Ons standpunt is dat je onderwijs geeft over alle religies, levensbeschouwingen en filosofische bespiegelingen in plaats van dat je dit uitsluitend doet vanuit één religie of geloof. De handhaving van de religieuze neutraliteit van het openbaar onderwijs ligt bij de inspectie van het onderwijs.