Het ‘vertrouwen in de toekomst’ moet het nationalisme laten herleven.

Het nieuwe kabinet wil de Nederlandse identiteit een stempel geven. Onder aanvoering van politiek leider Buma van het CDA wil men in het komende kabinet de maatschappelijke dienstplicht invoeren en het volkslied opnemen in onderwijsprogramma’s.

Met het uitvoeren van vrijwillige sociaal maatschappelijke dienstplicht krijg je een plusje. Met dit vinkje op je CV belooft men je een voorrangspositie bij het solliciteren naar een overheidsbaan. Een half jaar onbetaalde maatschappelijke dienstplicht kan echter alleen worden uitgevoerd steunend op de financiële schouders van de ouders: als je ouders goed bij kas zitten heb je een voorsprong waarmee de kansenongelijkheid wordt versterkt.

Het opnemen van het volkslied Wilhelmus in onderwijsprogramma’s is een inbreuk op de professionaliteit van de leerkrachten. Dit is een terugtrekkende uitsluitende beweging en staat haaks op de globaliserende samenleving. Het burgerschapsonderwijs zou meer baat hebben bij meer ruimte en middelen om vorm te kunnen geven aan het onderwijzen van een breed programma over cultureel erfgoed in plaats van een focus op nationalistische hersenspoeling.

Laten we eens kijken naar de coupletten van het Wilhelmus.

  2e couplet:  In Godes vrees te leven heb ik altijd betracht
Maar God zal mij regeren als een goed instrument
  3e couplet:  God zal u niet verlaten, al zijt gij nu bezwaard
Die vroom begeert te leven, bidt God nacht ende dag
  5e couplet:  als een vroom christenman, voor Godes woord geprezen
  6e couplet:  Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer
  7e couplet:  mijn God, wil doch bewaren den trouwen dienaar dijn
  8e couplet:  Maar God heeft hem verheven, verlost uit alder nood
  9e couplet:  Na ’t zuur zal ik ontvangen van God mijn Heer dat zoet
12e couplet:  Zo het den wil des Heren op dien tijd had geweest
Maar de Heer van hierboven, die alle ding regeert, die men altijd moet loven
13e couplet:  Zeer christlijk was gedreven mijn prinselijk gemoed
Den Heer heb ik gebeden uit mijnes harten grond
14e couplet:  Tot God wilt u begeven, zijn heilzaam woord neemt aan, als vrome christen leven
15e couplet:  Voor God wil ik belijden en zijner groten macht
dan dat ik God den Heere, der hoogsten Majesteit, heb moeten obediëren

Als je deze 11 coupletten analyseert kun je spreken van christelijke indoctrinatie. Wordt de Christelijke mentaliteit nu ook een verplicht onderdeel van alle Openbare en andere Algemeen Bijzondere scholen? Alle scholen worden als het aan het nieuwe kabinet ligt dan dus Christelijke geloofsscholen.

Als Atheïstisch Seculiere Partij staan wij voor een religieus neutraal openbaar onderwijsbestel voor onderwijs dat wetenschappelijk is geborgd waarin geen plaats is voor religieuze colportage. Vrijdenkende ouders willen dat hun kinderen onafhankelijke denkers worden waaraan het onderwijs een belangrijke bijdrage moet leveren door echte burgerschapsvorming. Deze ouders willen echter niet dat kinderen worden gehersenspoeld en geïndoctrineerd tot volgzame nationalisten.

Isaak Cazemier en Hans de Vries
12 oktober 2017

Please follow and like us: