Een seculiere samenleving is religieus neutraal

De ASP (Atheïstisch Seculiere Partij) staat een volledige seculiere samenleving voor die religieus neutraal is. Dit betekent dat ons politiek denken, handelen en besluiten uitgaat van de rede/ratio, de wetenschap en de logica. De ASP laat zich niet leiden door (autoriteits)geloof, traditie en/of andere ideologische dogma’s. De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is voor ons, ook op plaatselijk niveau, de basis van onze standpunten en onze politieke keuzes. De ASP staat een seculiere samenleving voor waarin de individuele vrijheid, het zelfbeschikkingsrecht en de ontwikkeling en de gelijkwaardigheid van iedere inwoner is gewaarborgd, vrij van religieuze sturing en invulling. De ontwikkeling en de emancipatie van het individu is een belangrijke zorg voor de overheid. De overheid dient religieus neutraal op te treden naar al haar inwoners en ervoor te zorgen dat de privacy van elke bewoner is gewaarborgd.

Scheiding van staat en kerk ofwel de scheiding van overheid en religie is voor de ASP een politieke richtlijn waarbij we er naar streven dat er op geen enkele wijze een verbinding en/of afhankelijkheid kan bestaan tussen de overheid en religieuze instellingen. In openbare en publieke ruimten bestaan geen privileges voor welke godsdienstige, levensbeschouwelijke of ideologische groepering dan ook. Geloofsprivileges vertroebelen de scheiding van gemeente en religie. Evenzo geldt dit voor het koningshuis, de belangrijkste overweging van de Atheïstisch Seculiere Partij om de bevoorrechte positie van het koningshuis uit de grondwet te verwijderen en voor een zuivere republiek te kiezen is het verhogen van het democratisch gehalte van de maatschappij en het geen onderdaan zijn van een erfelijk staatshoofd die regeert “… bij de gratie Gods”.

De ASP vindt dat de overheid geen subsidies aan religieus gerelateerde organisaties of instellingen dient te verstrekken. Ook buitenlandse (staats)financiering van gebedshuizen, kerken, moskeeën en tempels is ongewenst en doet inbreuk op de scheiding van gemeente en religie. De ASP keurt elke buitenlandse financiering van godsdienstige en daaraan gelinkte culturele groepen af. Het ontstaan van een op godsdienst (of daaraan gelinkte cultuur) ingegeven parallelle samenleving met externe (buitenlandse) invloeden moet worden tegengegaan. Elk individu, elke inwoner, ongeacht tot welke groep of groepering hij/zij zich voelt aangetrokken, doet ertoe en zal op zijn/haar individuele onafhankelijkheid en zelfstandigheid worden aangesproken zonder dat hij of zij zich kan beroepen op geloofsprivileges of andere tradities.

Een seculiere overheid draagt zorg voor al haar inwoners zodat zij als individuen zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. De overheid (gemeente) biedt een ieder de vrijheid om zich te kunnen ontwikkelen met de mogelijkheid om naar eigen kunnen een bijdrage te leveren aan die samenleving en zich daarmee van een inkomen te kunnen verzekeren. De vrijheid van de één is gelijk aan die van de ander en in principe onbeperkt, waarbij de privacy van het individu in alles voorop staat. Om een hechtere samenleving te vormen, is het noodzakelijk om al het funderend onderwijs volledig openbaar en toegankelijk te laten zijn voor iedereen. Individuele vrijheid en verantwoordelijkheid zijn gebaseerd op de solidariteit met de medemens en het respect voor natuur en milieu.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Deventer  | Democratie: Wetenschappelijk en transparant >>