Democratie: Wetenschappelijk en transparant

Het steeds maar groter wordende verschil tussen arm en rijk bewijst dat er fundamentele problemen in onze democratie bestaan. Zeker als beslissingen steeds vaker afwijken van de ‘mening’ van de inwoners van de gemeente. De ASP vindt dat besluitvorming volledig transparant moet plaatsvinden en deze zoveel mogelijk te baseren op goede, wetenschappelijk onderbouwde, argumenten. Beslissingen zullen rationeel moeten worden verantwoord om het welzijn van iedereen te kunnen bevorderen en te waarborgen.
De doorgeslagen privatisering van de algemene nutsvoorzieningen in de zorg, welzijn, openbaar vervoer en onderwijs hebben de uitvoering van diensten en activiteiten uitgehold ten gunste van bestuurders en aandeelhouders. De belangrijkste belanghebbende en betrokkene: de burger, is op afstand geplaatst en gereduceerd tot klant zonder zeggenschap

De ASP is voor het opzetten van digitale burgerfora die een bijdrage kunnen leveren aan een transparante politieke besluitvorming waarbij de burgers van de stad een directe democratische rol krijgen. Digitaal zijn de onderwerpen op een forum beschikbaar voor de inwoners zodat deze deel kunnen nemen aan een voorliggende discussie en besluitvorming. De medezeggenschap van iedere inwoner kan daarmee vormgegeven worden.

Daar waar vanuit de gemeente internationale contacten worden onderhouden of aangegaan vindt de ASP dat deze overeenkomstig het hiervoor gestelde volledig transparant en democratisch moeten zijn. Uiteindelijk streeft de ASP er naar dat seculiere uitgangspunten mondiaal en universeel gelden. Internationale stedenbandovereenkomsten en (handels)verdragen dienen transparant te zijn anders dienen deze te worden afgewezen.

De rationele logische argumentatie op basis van wetenschappelijke toetsing en bewijsvoering dient het richtsnoer te zijn inzake politieke besluitvorming.

<< Een seculiere samenleving is religieus neutraal |   | Moraal en respect >>