Zorg en sociale zekerheid

 • Seculiere invulling bij zorginkopen en dienstverlening staat voorop.
 • Geen verplichting tot mantelzorg voor naasten van zorgvragers.
 • Kwakzalverij mag niet worden gesubsidieerd.
 • Invoeren van een systeem van basisinkomen.
 • Geen verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden en/of werkzoekenden.

Gezondheidszorg is een overheidstaak waarvan in de afgelopen jaren verschillende taken zijn gedecentraliseerd met een bezuinigingstaakstelling. De ASP is van mening dat de bezuinigingstaakstelling niet afgewimpeld kan worden op de zorgvragers. Dit betekent dat er onder de verantwoordelijkheid van de gemeente kritische keuzes gemaakt moeten worden bij het inkopen van (jeugd)zorg. Door seculiere invullingen te kiezen bied je een scala aan mogelijkheden die de toegankelijkheid voor een ieder waarborgt. Kwakzalverij en onbewezen geneeswijzen worden getoetst en zolang niet duidelijk bewezen is dat het werkt kunnen deze niet in aanmerking komen voor vergoeding/subsidiering. Het individuele zelfbeschikkingsrecht geldt voor abortus, euthanasie en voltooid leven en dient door de gemeentelijk zorgteams begeleidend te worden gehonoreerd.

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is in de afgelopen jaren voor het grootste deel ondergebracht bij gemeenten. Met het uitvoeren van intakegesprekken wordt met een zorgvertegenwoordiger van het zorgwijkteam bij de mensen thuis nagegaan in hoeverre anderen (familie/buren/vrienden) een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste ondersteuning. Door deze werkwijze wordt de sociale druk verhoogd op de directe omgeving van de zorgvrager. Dit is ongepast daar de omgeving meestal al via mantelzorg betrokken is bij die ondersteuning. De gevraagde bijdrage kan en mag niet de professionele betaalde zorgverlening verdringen en nieuwe werkloosheid veroorzaken. Voor iedere inwoner is het verkrijgen van zorg een recht en deze zorg mag niet verwateren tot een gunst met het gevaar van willekeur.

 • De ASP streeft er naar om willekeur, rechtsongelijkheid, verplichting en verdringing van bestaande werkgelegenheid te voorkomen.

De transitie van de jeugdzorg naar gemeenten heeft vele sporen nagelaten. Naast de chaotische administratieve gemeentelijke en regionale rompslomp worden om financiële redenen keuzes gemaakt die niet altijd aansluiten bij de behoeften aan zorg. Het is van belang dat op een professionele wijze aandacht besteed wordt aan kwetsbare kinderen/jongeren en om goed te signaleren waar de zorgvragen liggen. Er kan niet voorbijgegaan worden aan de behoeften van vragende ouders en het kind. De invulling van de zorgvraag dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wens, keuze van het kind en/of ouder. Als ASP zullen wij de gemeente erop wijzen dat signalen over zorgvragen, aangereikt door ouders, in belangrijke mate meegenomen dienen te worden bij de besluitvorming. Bij het inkopen van zorg zal voor de ASP de seculiere invulling van de dienstverlening voorop staan, waardoor de zorgverlening voor iedere inwoner gelijkwaardig zal worden ingevuld waarbij de zorgverlening in de directe omgeving/regio voorop staat.

De ASP vindt dat:

 • wachtlijsten voor de jeugdzorg niet acceptabel zijn;
 • inkoop van zorgverlening seculier moet gebeuren. Er wordt geen zorg uitbesteed aan religieuze of etnische organisaties;
 • bij zorginvulling wordt uitgegaan van de keuzevrijheid van de individuele zorgvrager, zonder dat de vrager de omgeving (familie/buren) hoeft aan te spreken en deze in feite te verplichten;
 • onderzocht moet worden of voor Deventer inwoners die op een uitkering zijn aangewezen, een collectieve zorgverzekering zonder eigen risico kan worden afgesloten.

De ASP ondersteunt de initiatieven om over te gaan naar een systeem van een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI). De invoering van OBI is op den duur effectiever en sluit beter aan op een toekomst met hogere werkloosheid door de robotisering. Het blijft voor iedereen aantrekkelijk om te werken om daarmee stapsgewijs een eigen inkomenszekerheid op te bouwen. Hiermee kan verdringing door verplicht vrijwilligerswerk op de arbeidsmarkt worden tegengegaan en kan een ieder die het betreft op basis van eigen talenten zorgen voor eigen werkgelegenheid.

Volgens de bijstandsregels is de gemeente verplicht om van de uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie te vragen. Voor de ASP is een verplichte tegenprestatie onwenselijk. De ASP vindt dat de bijstandsgerechtigden en/of werkzoekenden mogelijkheden moeten worden geboden om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Een Basisinkomen is een regelarme voorziening waarmee de talenten en de kwaliteiten van ieder individu kan worden benut. Er is dan geen sprake meer van zinloze klussen en verplichte taken en verdringing van bestaande functies.

De ASP Deventer:

 • stelt voor om de experimenten met regelarme uitkeringen uit te breiden met het invoeren van een basisinkomen voor iedere uitkeringsgerechtigde.

<< Onderwijs |   | Jeugd, cultuur en sport >>