Wonen

  • Er moet een breed aanbod zijn van sociale huurwoningen en huurwoningen voor middeninkomens.
  • De verkoop van sociale woningen moet worden gestopt.
  • Invoering van een basisinkomen verkleint de complexiteit bij het verhuren van woningen.

Op het terrein van de woningbouw moet de gemeente zich niet terugtrekken maar haar verantwoordelijkheid nemen. De gemeente moet ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn. We hebben het hier over jongeren, jonge gezinnen, nieuwkomers, maar ook ouderen die gezien het overheidsbeleid steeds langer op zichzelf zullen blijven wonen. Gezien de krapte op de woningmarkt zal er een diversiteit aan huurwoningen aangeboden en ondersteund moeten worden door gemeentelijk woningbeleid. Denk hierbij aan het beheer van bestaande woningen, hergebruik van kantoorgebouwen, nieuw te bouwen sociale huurwoningen en woningen die afgestemd zijn op gezinnen die doorgroeien.

De ASP vindt dat de verkoop van sociale huurwoningen moet worden gestopt. Illegale onderverhuur is ongewenst. Specifiek voor studenten zijn mogelijkheden van legale onderhuur wel gewenst om te realiseren.

De ASP vindt dat woonruimte voor elke inwoner beschikbaar moet zijn naar draagkracht. Voldoende sociale huurwoningen zullen beschikbaar moeten zijn, maar ook woningen in het middensegment zijn essentieel alsmede verschillende duurzame woonvormen voor ouderen. Nieuwbouwwoningen zullen energieneutraal gebouwd moeten worden en bestaande woningen energiezuiniger aangepast.

Het verwerven en realiseren van nieuwe sociale woningen moet zorgen voor een spreiding van inwoners over alle wijken in Deventer om gettovorming te voorkomen. Voor jongeren en jonge gezinnen kunnen het ombouwen van leegstaande kantoorgebouwen en winkelpanden een toevoeging zijn op het woningaanbod. Dit laatste draagt tevens bij aan het leefbaar houden van de binnenstad.

Het huidige overheidsbeleid is gericht op het langer zelfstandig laten wonen van ouderen. De beleidsverandering inzake de zorg heeft hier invloed op en nieuwe initiatieven voor betaalbare woonvormen zullen daarom worden ondersteund. Hierbij kunnen we denken aan het Knarrenhof waar ouderen samen met woningbouworganisaties een eigen invulling geven aan het langer samen zelfstandig kunnen wonen.

Het onderscheid tussen huur- en koopwoning is veelal een inkomenskwestie. Door inzet van experimenten met het basisinkomen kan het aantal huisuitzettingen vanwege schulden worden teruggebracht. Door invoering van dit basisinkomen kan de complexiteit omtrent het huren van een woning (huurtoelagen en toewijzingsregels) drastisch worden verkleind.

Onroerendezaakbelasting (OZB) zal, als inkomstenbron voor de gemeente, invloed hebben op het vernieuwen van het woningbestand. Naast omvang zal ook de duurzaamheid van een woning bepalend zijn voor het vaststellen van de OZB.

Op het gebied van de kantorenmarkt is er nog steeds veel leegstand. Kantoren die meer dan drie jaar leeg staan moeten een andere bestemming krijgen. Te denken valt aan woonruimte voor alleenstaanden, startende stellen of voor nieuwkomers. In het uiterste geval moeten leegstaande kantoren worden afgebroken.

Concreet wil de ASP Deventer:

  • stopzetting van de verkoop van sociale huurwoningen, ook door corporaties;
  • dat kantoren die meer dan drie jaar leegstaan een andere bestemming moeten krijgen. Indien de eigenaren daaraan niet mee willen werken, moet het pand worden aangepast dan wel afgebroken op kosten van de eigenaar en worden vervangen door meer bruikbare gebouwen.

<< Technologie en innovatie |   | Werk en ondernemen >>