Technologie en innovatie

  • Technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen moeten worden omarmd en er dient gezocht te worden naar toepassingen in onze directe leefomgeving naar goedkopere en betere alternatieven.
  • Onderwijs over technologie en innovatie moet zowel voor jongens als meisjes aantrekkelijk en uitdagend zijn.
  • De burgers moeten de mogelijkheid krijgen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van milieu, digitale wereld en globalisering.
  • Technologie moet toegankelijk zijn voor jong en oud, en voor mensen met een beperking.

De samenleving van 2018 is er een die bol staat van technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen en deze kan daarvan in steeds grotere mate de vruchten plukken. Die vooruitgang is een belangrijke bron van welvaart, gezondheid en leef-comfort en een moderne partij zoals de onze hecht dus voortdurend waarde aan het stimuleren en benutten van deze hedendaagse innovatie, zodat deze positieve effecten duurzaam zijn en alle burgers ervan kunnen profiteren.

Deze ontwikkelingen zijn de afgelopen eeuw in een stroomversnelling geraakt, met als hoogtepunt, de digitale revolutie, die ons land veel welvaart heeft gebracht en een boost heeft gegeven aan onze kenniseconomie.

Het is op dit digitale vlak waar de technologie ons in staat gesteld heeft om in contact te treden en samen te werken met allerlei mensen van over de hele wereld, met soms totaal andere ideeën, levensbeschouwingen en opvattingen. Daarmee heeft het ons in staat gesteld om onze eigen visies te relativeren en te combineren met die van anderen. Dit is een belangrijke basis voor een samenleving die niet langer opgesloten zit in dogma’s en eentonige sociale interactie maar in plaats daarvan het kritisch denkvermogen en het secularisme in brede zin heeft omarmd. Die basis vormt ook weer een vruchtbare grond voor nieuwe ontwikkelingen in de komende decennia.

Deze technologische ontwikkelingen stellen ons ook in staat om nieuwe oplossingen te vinden voor problemen waarvoor nog geen oplossingen bestaan of waarvoor de bestaande oplossingen te duur, complex of inefficiënt zijn. Bovendien daagt het nieuwe generaties mensen uit om verder aan deze ontwikkelingen bij te dragen omdat ze zien dat hun werk het verschil kan maken en een wezenlijk onderdeel van de samenleving kan worden waar ook zij deel van uitmaken.

De ASP wil graag investeren in goed en modern technisch onderwijs en dat ook promoten voor zowel jongens als meisjes. Het moet uitdagend zijn en voldoening geven en een goede kans op een baan. In deze onderwijsvormen moet meer de nadruk liggen op hoe techniek een belangrijke rol speelt bij moderne vraagstukken zoals het milieu, de digitale wereld, en globalisering.

Op het vlak van energie moet de belangrijkste overweging liggen bij de milieuaspecten en er moet gekeken worden naar hoe innovaties zowel de energievoorzieningen kunnen verbeteren alsook een minder zware impact op het milieu kunnen bewerkstelligen.

De lokale gemeenschap moet door nieuwe digitale voorzieningen ook een grotere en meer betrokken rol kunnen spelen bij democratie en politieke besluitvorming. Ze moeten er makkelijker kennis van kunnen nemen en er makkelijker invloed op kunnen uitoefenen. Hierbij is ook belangrijk om jongeren, studenten en scholieren te laten meedenken over deze oplossingen omdat zij vaak een beter beeld hebben van de nieuwste technische snufjes.

Tegelijkertijd vindt de ASP het belangrijk dat er voorzieningen zijn waardoor ook ouderen en mensen met een beperking van deze technologische voortuitgang kunnen genieten. Bij nieuwe oplossingen waar burgers in directe zin een rol spelen, bijvoorbeeld als gebruiker, moet geïnvesteerd worden in het toegankelijk maken van deze oplossingen voor iedereen en het vergroten van het gebruiksgemak. Zo moeten straatcontainers die met een pasjessysteem werken geschikt bevonden zijn voor mensen voor wie het lastig is om de pas goed te hanteren. Er moet een platform komen waar mensen ook met klachten terecht kunnen over lastige of ingewikkelde technologische voorzieningen in hun wijk of buurt. Hun bijdrage aan een dergelijk platform moet een actieve rol spelen in de besluitvorming en het overleg daarover.

<< Milieu en infrastructuur |   | Wonen >>