Onderwijs

  • Onderwijs is voor iedereen religieus neutraal en wetenschappelijk geborgd.
  • Kritische burgerschapsvorming wordt gegeven aan iedereen op alle scholen.
  • Seculiere socialisatie en participatie zijn de uitgangspunten in het onderwijs.
  • De laatste school in een stadsdeel/wijk/buurt/dorp is een openbare school.

De ASP gaat voor onderwijs dat religieus neutraal is en voor iedereen vrij toegankelijk. Voorwaarde is dat dit onderwijs wetenschappelijk geborgd is. Het uitsluitend openbaar onderwijs biedt ieder kind, iedere tiener, adolescent, jongvolwassene en volwassene een kwalitatief fundament om als burger deel te kunnen nemen aan de samenleving.  Wij kiezen voor een nieuwe funderende openbaar onderwijs systematiek tot 16 jaar. Dit onderwijs van 4 tot 16 jaar gaat uit van het gelijkheidsprincipe en de ontplooiing van ieders talenten die aansluiten op de ontwikkelingskwaliteiten en draagt bij aan brede oriëntatie op opleidings- en beroepsperspectieven. Het funderend onderwijs zorgt voor de basis aan taal-, reken- en sociale vaardigheden, geografie, biologie, wiskunde en andere wetenschappelijke vakken. Deze onderwijsleeromgeving wil aansluiten bij de wensen van de ouders en de behoeften van de leerlingen/studenten.
Het lessenpakket wordt aangevuld met kritische burgerschapsvorming die uitgaat van het sociaal-maatschappelijke erfgoed van historie, cultuur, wetenschap en techniek en dat ook meer aandacht schenkt aan debatlessen, en lessen over logica en argumentatieleer, waarbij onderwijs over religies, en vrijdenken over filosofische bespiegelingen niet kan ontbreken. Kritische burgerschapsvorming is gericht op socialisatie van het kind. In het lessenpakket moet aandacht worden besteed aan diversiteit, geaardheid, seksuele relaties en evolutietheorie.

Op geloof ingericht onderwijs sluit niet aan bij de huidige seculiere samenleving. Laten we beginnen met de integratie en het gelijkheidsprincipe op de school voor op te stellen. Dit geldt evenzo voor op geloof ingerichte internaten en opvang- en begeleidingsinstituten. Lessen vanuit specifieke religies dienen buiten schooltijd plaats te vinden en worden niet door de overheid georganiseerd, gefaciliteerd of gefinancierd. Uitgevoerd eigen geloofsonderwijs is transparant naar tijd, plaats en financiering. Ons standpunt is dat je onderwijs geeft over alle religies, levensbeschouwingen en filosofische bespiegelingen in plaats van dat je dit uitsluitend doet vanuit één religie of geloof.

Onderwijs is een zorg voor de overheid en moet voor iedereen toegankelijk zijn. De lokale overheid, dus de gemeente, moet deze zorg vormgeven en leveren aan alle bewoners. Onderwijs is gericht op ieders eigen ontwikkeling en socialisatie en is voor iedereen gelijk en gericht op deelname aan de samenleving. Als ASP staan we op het standpunt dat het openbaar onderwijs een gemeentelijke zorg is die direct onder gemeentelijke verantwoordelijkheid hoort te vallen. Wij willen de op afstand geplaatste stichtingen voor het openbaar onderwijs het liefst in een publieke verenigingsvorm teruggeven aan de onderwijsvragers (ouders/leerlingen/studenten) en onderwijsverzorgers (leerkrachten en docenten). De verenigingsvorm doet recht aan democratische gemeentelijk gegrondvest openbaar onderwijs met het mandaat bij de onderwijsteams in samenspraak met de ouders/verzorgers.

In het verlengde van de overheidszorg voor onderwijs willen we duidelijkheid bieden aan ouders van kinderen in krimpomgevingen, in buitengebieden of stadsdeel/wijk/buurt. De ASP vindt dat de laatste school in een krimpomgeving dient een openbare school te zijn.

De ASP Deventer vindt dat:

  • het op afstand geplaatste openbaar onderwijs van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD) omgevormd moet worden tot een gemeentelijke openbare publieke organisatievorm met een directe band tussen de onderwijzersteams en ouders/verzorgers;
  • het OPOD openbaar onderwijs aan biedt dat uitgaat van het gelijkheidsprincipe en invulling geeft aan rationeel onderwijs;
  • een kritisch lessenpakket over burgerschapsvorming aangeboden moet worden op alle basisscholen in de gemeente Deventer.

<< Gemeenteraad en lokale overheid |   | Zorg en sociale zekerheid >>