Milieu en infrastructuur

  • Deventer dient in 2040 compleet onafhankelijk te zijn van fossiele energie en zelf zijn duurzame energie op te wekken/in te kopen en energiebesparende maatregelen te nemen.
  • Deventer moet een voortrekkersrol gaan spelen op het gebied van implementatie van duurzame technologieën. Dit brengt, naast groene energievoorziening, ook veel werkgelegenheid naar de stad.

Alhoewel ‘milieu’ vele facetten behelst zoals geluid-, lucht-, bodem- en waterkwaliteit, energie en recycling focust de ASP zich in eerste instantie op het energievraagstuk. Vooral de energietransitie met al haar uitdagingen en mogelijkheden heeft prioriteit binnen de ASP.

De opwarming van de aardatmosfeer door de uitstoot van broeikasgassen zal verregaande gevolgen hebben voor ons dagelijks bestaan. Denk hierbij aan verhoogde waterstanden, klimaatverschuiving en extreme weersomstandigheden. Het is evident dat dit mondiale verschijnsel aandacht en actie vereist, ook op gemeentelijk niveau.

De verwachting is dat al tegen 2040 het aardgas in Nederland op zal zijn. Gaan we door met de huidige energievoorziening dan zijn we over slechts enkele decennia volledig afhankelijk van import van gas en olie uit landen als Rusland en Saoedi-Arabië. Hoe je het ook wendt of keert, op een gegeven moment zullen de fossiele brandstoffen opraken en zullen we alsnog naar een alternatieve manier van energievoorziening over gaan.

Met het klimaatakkoord van Parijs als basis wil de ASP de stad onafhankelijk maken van fossiele brandstoffen, niet later dan 2040. Om deze energietransitie te versnellen en dit doel te halen moet de gemeente open staan voor het toepassen van verschillende vormen van duurzame energie. Er is namelijk niet één duurzame oplossing voorhanden om het energievraagstuk op te kunnen lossen. Door verschillende technologieën slim te combineren kunnen we energie genereren, opslaan en distribueren op een veilige, duurzame en betrouwbare manier.

Om deze redenatie concreet te maken wil de ASP dat de gemeente o.a. investeert in (fotovoltaïsche) zonnepanelen, rivierstroom en in meer windturbines om zo de stad onafhankelijker te maken van het bestaande elektriciteitsnet. De gemeente moet meer geld investeren in subsidies aan burgers zodat deze sneller overstappen op zonnecellen of gaan investeren in andere duurzame energievormen. Collectieve initiatieven van inwoners voor wind-, zon- en biogas-energie dienen te worden ondersteund door de gemeente. De gemeente moet natuurlijk zelf het voorbeeld geven door groene energie af te nemen.

Er zal in de gemeente ingezet moeten worden op grote industriële elektriciteit-buffers (accu’s, waterstof) die hele woonwijken van elektriciteit kunnen voorzien bij bewolkt weer en/of windstilte.

Aangezien vele duurzame technologieën nog in de kinderschoenen staan zal er vanuit de gemeente actie moeten worden ondernomen om basisvoorwaarden te creëren die het mogelijk maken dergelijke technologieën te kunnen implementeren. Denk hierbij aan het afkoppelen van het aardgasnet, het installeren van oplaadpalen, nuttig gebruik maken van stadswarmte etc. Maar ook besparende maatregelen zoals het beter isoleren van gebouwen en het plaatsen van ledverlichting is vereist. Alleen wanneer de basisvoorwaarden zijn gerealiseerd is het voor bedrijven interessant om hun nieuwe, duurzame technologieën te kunnen plaatsen. Bovenal hebben we in Deventer al veel kennis in huis met de verscheidene ingenieurs en consultancy bedrijven.
Door een voortrekkersrol in de energietransitie te nemen zal Deventer profiteren van een verbeterd vestigingsklimaat, veel (media)aandacht en extra arbeidsplaatsen.

Infrastructuur:

De ASP wil verder de openbare vervoersvoorzieningen in stand houden en deze, waar dit de mobiliteit van ouderen en kwetsbaren bevordert, optimaliseren. Onderhoud van openbare wegen en andere infrastructuur is een overheidstaak en deze moet hier dan ook passend beleid op voeren. Om vervuilende emissies (fijnstof, NOx) te voorkomen moeten de bussen snel overstappen op elektriciteit, waterstof en/of biogas.

Binnen de bebouwde kom dient openbaar vervoer voorrang te hebben om de inwoners uit de woonwijken, dorpen en buitengebieden een goede bereikbaarheid te garanderen met de binnenstad. Openbaar vervoer moet door gemeentesteun gratis worden voor kwetsbare groepen in Deventer. De ASP is voor een proef met gratis OV in en rond Deventer.

De ASP Deventer vindt dat:

  • leges voor vergunningen voor zonnepanelen worden afgeschaft om de aanleg ervan zoveel mogelijk te stimuleren;
  • aan de randen van de stad waar mogelijk meer windmolens worden geplaatst.

<< Integratie |   | Technologie en innovatie >>