Jeugd, cultuur en sport

  • Voorzieningen voor cultuur en sport moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
  • De bibliotheek als mediacentrum brengt burgers bij elkaar.
  • Buurt-, wijk- en dorpsvoorzieningen moeten in stand worden gehouden.

De prioriteit van de ASP ligt bij kennis, educatie, ontwikkeling, expressie en bewegen wat tot uiting komt in plaatselijk jeugd-, cultuur- en sportbeleid. Iedere inwoner van moet de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten, musiceren en de eigen creativiteit tot ontplooiing te brengen. Dit geldt in het bijzonder voor de kwetsbaren in onze gemeente. Wat betreft het muziekonderwijs moet de afbraak teniet worden gedaan en het onderwijs weer worden vormgegeven. Voorzieningen voor cultuur en sport kunnen hieraan een bijdrage leveren en dienen door de gemeente te worden ondersteund. De mogelijkheid tot ontplooiing van alle expressievormen, zoals muziek, toneel en satire, dient voorhanden te zijn. In het bijzonder geldt dit voor opgroeiende kinderen. Kinderen van verschillende achtergrond samen laten sporten en culturele activiteiten laten ontplooien gaat segregatie tegen. Het instellen van een basisinkomen kan hieraan een bijdrage leveren en een stimulans bieden.

Het onderhouden van musea, concertzalen en voorzieningen zoals muziekscholen en bibliotheek behoort tot de taken van de (gemeentelijke) overheid. De ASP vindt dat de door de gemeente gefinancierde kunstuitingen voor iedereen beschikbaar en toegankelijk moeten zijn. Afhankelijk van het inkomen zal de gemeente het armoedebeleid dus moeten vormgeven door ervoor te zorgen dat kinderen uit minderdraagkrachtige milieus ook aan sport en cultuur kunnen deelnemen.

Buurt-, wijk- en dorpsvoorzieningen moeten in stand worden gehouden en daar waar mogelijk integreren tot multifunctionele voorzieningen voor de directe omgeving. Door bundeling van voorzieningen kunnen mogelijkerwijs bezuinigingen worden gerealiseerd en kan met gebruikmaking van het internet meer aangesloten worden bij de behoeften en de wensen van de inwoners. Jongerenvoorzieningen zullen samen met jongeren vormgegeven worden.

De nieuwe Deventer bibliotheek kan als mediacentrum een brug vormen tussen het beschikbaar stellen en het verspreiden van informatie. Via het internet zijn inwoners van wijken, dorpen en buurten met de bibliotheek en elkaar verbonden. Een geïntegreerd mediacentrum kan burgers dichter bij elkaar brengen door samen te werken met wijkcentra, buurt- en dorpshuizen om kennis en informatie te kunnen delen. Bibliotheek en mediavoorzieningen zijn essentieel voor iedereen om kennis te kunnen vergaren om zich een mening te kunnen vormen om volwaardig deel te kunnen deelnemen aan de samenleving en debatten.

De uit de hand gelopen financiering van de Viking moet worden beteugeld. Er zal een realistische vorm gevonden moeten worden die aansluit bij de behoefte van de Deventer bevolking en haalbaar is binnen de financiële mogelijkheden. Het Burgerweeshuis als cultuur- en poppodium dient aan te sluiten bij de behoeften van alle inwoners en in het bijzonder de jongeren. Bij de financiering van de mogelijke vernieuwing van het Burgerweeshuis zal lering getrokken moeten worden van de ervaringen opgedaan bij de nieuwbouw van de Bibliotheek en de Viking. Hetzelfde geldt voor het exploreren dan wel het definitief inrichten van het speelgoedmuseum. Er dient een nadere studie gemaakt te worden van de essentiële behoefte aan cultuurbeleving voor de stad. Daarvoor dienen bestaande gemeentelijke eigendommen niet zomaar worden verkocht.

De ASP in Deventer vindt:

  • dat voorzieningen voor cultuur en sport, ondersteund door de gemeente, seculier en voor iedereen toegankelijk moeten zijn;
  • de bekostiging door de gemeente als doel heeft om een brede deelname aan de samenleving voor iedereen mogelijk te maken zodat talenten van inwoners niet verloren gaan.

<< Zorg en sociale zekerheid |   | Privacy en samenleven >>