Integratie

  • Vluchtelingen moeten direct in staat worden gesteld in hun eigen onderhoud te voorzien.
  • Inburgeringscursussen en taalcursussen moeten gratis worden aangeboden.
  • Vluchtelingen moeten integreren in onze seculiere samenleving die geen privileges geeft aan welke religie dan ook.

Het westelijke deel van Europa kent vanaf 1945 al ruim zeventig jaar geen landsoorlogen meer. Het is dan ook niet vreemd dat mensen uit geweldshaarden en onderdrukking naar Europa vluchten. Europa kan dit als een compliment beschouwen. Europa moet actief stappen nemen om te komen tot een regulering van de onomkeerbare volksverhuizing. Een mogelijke invulling kan zijn de vluchtelingen op te vangen in regio’s nabij de landen van herkomst zodat dit goedkoper kan worden gerealiseerd.

Voor sommige groepen zoals atheïsten, homoseksuelen, transgenders en sommige religieuze en etnische minderheden is opvang in nabuurlanden te gevaarlijk om een oplossing te kunnen vormen. De gemeente dient de opvang van deze gediscrimineerde migranten te faciliteren.

De Verenigde Naties is gevraagd mogelijkheden te onderzoeken door vluchtelingenorganisatie UNHCR, om ‘safe havens’ te realiseren om de concentraties vluchtelingen ter plekke een tijdelijke toekomst te bieden die meer is dan alleen opvang. Toch zal het opnemen van vluchtelingen, ook in onze gemeente/stad, niet kunnen worden vermeden.

We zullen vluchtelingen in contact brengen met onze seculiere samenleving die uit gaat van de mensenrechten en geen privileges geeft aan welke religie dan ook. Dit zal voor vele vluchtelingen een omslag in het denken noodzakelijk maken. Religie in Nederland speelt in tegenstelling tot in de meeste landen waar vluchtelingen vandaan komen een ondergeschikte rol. Uitgaande van het seculiere principe wordt de vluchteling als individu vanuit de eigen identiteit benaderd zonder groepsdruk en/of geloofsdogma. Iedere vluchteling krijgt de mogelijkheid bij te dragen aan de samenleving waarin deze wordt ondergebracht. Vluchtelingen moeten vanaf het moment dat ze hier zijn in staat worden gesteld in hun eigen onderhoud te voorzien.

De ASP vindt dat:

  • inburgeringscursussen en taalcursussen gratis moeten worden aangeboden;
  • de bestaande bed-bad-brood regeling niet moet worden beperkt door aan uitgeprocedeerde asielzoekers de voorwaarde te stellen dat men aan terugkeer moet meewerken. Vaak is terugkeer voor mensen levensgevaarlijk en wil men daar niet aan meewerken;
  • de IND zich moet onthouden van een oordeel of iemand ‘atheïstisch’ of ’homoseksueel’ genoeg is om in aanmerking te komen voor asiel.

<< Veiligheid |   | Milieu en infrastructuur >>