Gemeenteraad en lokale overheid

  • Alle gemeentelijke basisvoorzieningen zijn religieus neutraal.
  • Subsidiegelden en belastingvoordelen zijn bestemd voor alle inwoners.
  • Transparante directe democratie door invoering van digitale burgerfora.

Deelname aan de samenleving is gewenst voor elke inwoner ongeacht levensbeschouwing, overtuiging, geaardheid, sekse, leeftijd, etniciteit en/of achtergrond. Een religieus neutrale seculiere samenleving is gebaseerd op het gelijkheidsprincipe dat geldt voor iedereen. Elke inwoner wordt benaderd als een onafhankelijk denkend en zelfstandig handelend individu.

De ASP gaat uit van een transparante democratische politieke besluitvorming en vanuit die visie zijn wij tegen besloten raadsbijeenkomsten. De gemeentelijke politieke besluitvorming en argumentatie dienen zoveel als mogelijk gebaseerd te zijn op valide wetenschappelijk onderbouwde argumenten.

Voor de ASP is de scheiding van staat en kerk niet alleen een scheiding tussen overheid en religie maar ook een scheiding tussen onderwijs en geloof, een scheiding tussen besluitvorming en geloofsnormen en een scheiding tussen zorg/welzijn en geloof. De lokale samenleving moet door de gemeente religieus neutraal ingevuld worden. De gemeente richt zich alleen op zaken als nutsvoorzieningen, het onderwijs, zorg en welzijn, veiligheid, culturele ontwikkeling en borgt de economische voorzieningen. Deze gemeentelijk georganiseerde zaken zijn vrij van religieuze uitingen en gevrijwaard van religieuze colportage. De burgemeester wordt namens de gemeenteraad gevraagd om de religieus neutrale invulling inhoud te geven. Ook openbare ruimtes dienen gevrijwaard te zijn van religieuze uitingen. Openbare ruimtes zijn ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn overheidsgebouwen en publieke instellingen zoals voor onderwijs, zorg en welzijn maar het kan ook de open lucht betreffen.

De ASP vindt dat er een scheiding tussen gemeentediensten en religie dient te zijn. Bij gemeentelijke besluitvorming dienen geloofsnormen geen enkele rol te spelen. Dit betekent voor de ASP Deventer het volgende:

  • Ambtenaren en gesubsidieerde dienstverleners zijn vrij van zichtbare religieuze uitingen bij het uitoefenen van hun functie in contact met bewoners.
  • Een ambtenaar kan zich niet beroepen op het geloof bij het uitoefenen van zijn publieke professionele taken.
  • Elke gesubsidieerde instelling die een overheidsdienst uitvoert voert deze taak seculier uit ten dienste van iedere inwoner, dus zonder religieuze invullingen.
  • Subsidiegelden van de gemeente Deventer zijn bestemd voor alle inwoners, dus geen subsidie aan religieuze instellingen.
  • Belastingvoordelen voor religieuze instellingen worden opgeheven daar waar de lokale gemeentelijke overheid er invloed op kan uitoefenen. Het zou mooi zijn als de vrijstelling van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor de Deventer gebedshuizen zou kunnen worden afgeschaft.
  • In de openbare ruimte, waar overheden en algemene instellingen diensten verlenen, zijn geen uitingsvormen van welke religie dan ook aanwezig.

Transparantie is de belangrijkste voorwaarde voor het goed functioneren van een democratie. Referenda zijn in een actieve transparante democratie overbodig. De ASP is voorstander van een actieve democratie waarbij de inwoners directer betrokken worden. Het inzetten van digitale burgerfora die een bijdrage kunnen leveren aan transparante politieke besluitvorming, is een vorm van actieve democratie die wij voorstaan.

De gemeente dient religieus neutraal op te treden naar alle bewoners toe en te zorgen voor een seculiere samenleving waarin de privacy van elke bewoner is gewaarborgd.

<< Algemene standpunten |   | Onderwijs >>