Werk en ondernemen

  • Bedrijven die sollicitanten weigeren vanwege hun achternaam of seksuele geaardheid mogen niet door de gemeente gefaciliteerd worden.
  • De gemeente moet gaan experimenteren met het verstrekken van een basisinkomen.
  • Alle bedrijven moeten langdurige arbeidscontracten gaan aanbieden.

De jeugdwerkloosheid wordt verhuld doordat veel jongeren blijven hangen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en vele werkende jongeren in kruimelbanen parttime werken. Grote groepen oudere werkzoekenden die nog prima kunnen werken zijn werkeloos. Ouderen en jongeren op de arbeidsmarkt hebben daarom extra aandacht en stimulans nodig om naast een in te voeren Basisinkomen (OBI) vorm te geven aan hun eigen inkomenspositie.

In een globaliserende samenleving hebben we steeds meer te maken met een glijdende tijdschaal. Hierop zouden ondernemers moeten kunnen inspelen om meer vrijheid te krijgen om, afgestemd op hun klantendoelgroepen hierop in te kunnen spelen. De winkelsluitingstijden moeten volgens de ASP vrijer ingevuld kunnen worden door de ondernemers. Dan kunnen de ondernemende retailers hun openingstijden afstemmen op de behoeften van hun klanten. Deze vrije openingstijdeninvulling voor ondernemers geldt ook voor de zondag. Winkels mogen niet door winkeliersverenigingen gedwongen worden om verplicht open of gesloten te zijn. In een seculiere samenleving mag geen opleggedrag van een geloofsrichting onder de noemer van ‘zondagsrust’ de economische bedrijvigheid beperken.

De ASP vindt dat:

  • winkeliers zelf mogen bepalen wanneer hun winkels open of gesloten zijn;
  • bedrijven die sollicitanten weigeren vanwege hun achternaam of afkomst niet door de gemeente gefaciliteerd mogen worden;
  • de gemeente voldoende sociaal werk moet bieden aan gehandicapten;
  • de gemeente geen werk uit mag besteden aan bedrijven die met schijnconstructies werken zoals zzp-contracten;
  • de gemeente moet gaan experimenteren met het verstrekken van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Om het winkelen te veraangenamen zou samen met de winkeliers onderzocht kunnen worden hoe leegstand van winkels in de winkelstraten in binnenstad en de centra in de woonschillen te voorkomen is.

Economische bedrijvigheid in Deventer zou moeten doorbouwen op de historie van onder andere uitgeverijen, drukkerijen, blik-, tapijt- en metaalfabrieken. Hieruit zijn twee aandachtspunten te filteren die kunnen zorgen voor het stimuleren van de werkgelegenheid. Vanuit de uitgeef- en drukkerijbranche kan goed worden aangesloten bij de internet-economie. Met behulp van het internet kan nieuwe innovatieve bedrijvigheid worden ontwikkeld door in de softwareontwikkelingen aan te sluiten bij nieuwe businessmodellen en open source ontwikkelingen te omarmen. Hierbij kan een samenwerking worden aangegaan met de Saxion Hogeschool. De innovatie kan aansluiten op spin-off onderzoeken van studenten en het bieden van ruimtes voor studentondernemingen gericht op toepassen van duurzame technologieën.

Om de jeugdwerkloosheid te voorkomen is samenwerking met de gemeente, het werkplein, bedrijfsleven en ROC wenselijk om gezamenlijk leerwerkplaatsen te kunnen realiseren. Aansluitend bij de talenten zullen jongeren uitgedaagd worden om zelf te ervaren welke beroepen bij hun passen. Door de ligging van Deventer aan de IJssel en de A1 is een transitoknooppunt mogelijk door aandacht te besteden aan logistieke transportinvulling over weg en water. De ASP vindt dat bedrijven alleen (extra) gefaciliteerd mogen worden als deze daadwerkelijk langdurige arbeidscontracten aanbieden aan werkzoekenden.

<< Wonen |