Een parallelle islamitische staat dreigt te ontstaan.

Als je de nieuwsberichten volgt dan is het af te keuren hoe de overheid omgaat met het doorgeven van informatie over het toenemende door buitenlandse mogendheden bekostigde salafisme in Nederland. Het zijn onderhand 27 moskeeën en 110 Imams die door landen uit de golfregio worden gefinancierd.

Het is ongehoord wat kinderen, jongeren en volwassen wordt aangedaan vanuit die moskeeën. Een kind wordt op grond van gelovige tradities genitaal verminkt. De onnodige medische besnijdenisingreep te verantwoorden omdat het de ‘lusten’ van man en vrouw zou inperken, is een geloofsbeknotting van de vrijheid van de mens om zijn/haar leven zelf te mogen bepalen. De onomkeerbare medische ingreep is in strijd met het integriteitsprincipe van de universele verklaring van de rechten van de mens, dus ook voor het kind.

Gelovige instituties doen een beroep op de maatschappij om tolerant te zijn voor hun intolerantie. Als seculiere samenleving moeten we alle voorrechten, voorzieningen en privileges die de instituties verlangen bestrijden. Het is ongewenst dat we op grond van het zogenaamde principe van ‘godsdienstvrijheid’ handelingen en uitspraken tolereren die in strijd zijn met de algemeen geldende regels en wetten. ‘Vrij zijn van geloof zijn’ en afvalligheid worden door gelovige instituties als een zonde en vloek bestempeld en ongelovigen mogen daarmee als mensonwaardige beesten worden weggezet.

Elke doodsverklaring is er een te veel.

Het ontstaan van een op godsdienst (of daaraan gelinkte cultuur) ingegeven parallelle samenleving met externe (buitenlandse) invloeden moet worden tegengegaan. De politiek, zowel op landelijk als gemeentelijk niveau, moet elke vorm van een parallelle samenleving van geloofsgroepen voorkomen en bestrijden. Geloofsgroepen mogen zich niet afzonderen in eigen gesegregeerde groepsvormen met eigen expliciete waarden, normen en gedragsregels die in strijd zijn met de geldende wetten door zich te beroepen op eigen geloofswetgeving zoals bijvoorbeeld de sharia. Het moet duidelijk zijn dat dergelijke uitwassen van parallelle samenlevingsvormen moeten worden bestreden.

Elke buitenlandse financiering van godsdienstige en daaraan gelinkte culturele groepen moet worden tegengegaan. De financiële gegevens van geloofsinstellingen dienen transparant te zijn. Uitgaande van de scheiding van staat en kerk dient de overheid geen subsidies aan religieus gerelateerde organisaties of instellingen te verstrekken. Beschouw een geloofsinstituut niet anders dan een postzegelvereniging of een voetbalclub.

Hans de Vries,
voorzitter van de ASP
(Atheïstisch Seculiere Partij)
01 mei 2018