Deventer

Roze stembusakkoord Deventer

Woensdagavond 7 maart 2018 heeft ook de ASP Deventer het Roze stembusakkoord ondertekend.

Roze stembusakkoord: in Deventer kan iedereen hand in hand over straat.
Alle inwoners van Deventer horen zich veilig en prettig te voelen in onze gemeente. Deventer is een van de regenbooggemeentes van Nederland. Als regenbooggemeente zeggen wij dat we ons blijvend richten op de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen.
De regenbooggelden houden dit jaar op te bestaan. De ondertekenaars van dit document vinden het belangrijk dat de bovengenoemde ambities en de doelstellingen ook in de komende bestuursperiode  behouden blijven.

Voor Deventer zijn de belangrijkste punten:

  • Jongeren moeten zich vrij en veilig voelen om lief te hebben wie ze willen.
  • De gemeente stelt zich als taak om de veiligheid te bevorderen, discriminatie aan te pakken en aangiftebereidheid te vergroten.
  • Kwetsbare groepen, zoals ouderen en nieuwkomers krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben.

De ondertekenaars spreken af zich de komende raadsperiode in te blijven zetten voor het verduurzamen en herwaarderen van de regenboogdoelen. De ondertekenaars geven aan landelijk te pleiten voor behoud van de regenbooggelden en anders deze gelden voor eigen rekening te nemen, gekoppeld aan een plan met meetbare doelen.

Gemeentebelang, PvdA, VVD, D66, CDA, GroenLinks, Deventer Belang, Deventer Sociaal, DeventerNu, NIEUW-LINKS en ASP.

VERKIEZINGSDEBATTEN:

Donderdagavond 8 maart 2018 – Cultuurdebat, Praamstra – 19:30 uur;
Donderdagavond 8 maart 2018 – Duurzaamheidsdebat, Burgerzaal Stadhuis – 20:00 uur;
Maandagavond 12 maart 2018 – Beats & Politics, Burgerweeshuis – 20:00 uur;
Dinsdagavond 13 maart 2018 –  Cultuur/economie, De HIP – 20:00 uur;
Donderdagavond 15 maart 2018 – Gelijke kansen debat, Etty Hillesum Centrum – 20:00 uur;
Vrijdagmiddag 16 maart 2018 – Verkiezingsdebat, Openbare Bibliotheek Deventer – 16:30 uur;
Maandag 19 maart 2018 – Lijsttrekkersdebat, Schouwburg Deventer – 20:00 uur;
Dinsdag 21 maart 2018 – Lijsttrekkersdebat, de Hip – 20:00 uur.

POLITIEKE MARKT:

Zaterdag 10 maart 2018 – 10:00 – 16:00 uur;
Zaterdag 17 maart 2018 – 10:00 – 16:00 uur;

 

De ASP (Atheïstisch Seculiere Partij) staat een volledig seculiere invulling van de Deventer samenleving voor die voor iedereen open staat. Dat houdt in dat we bij ons politieke denken, handelen en onze besluiten uitgaan van de rede/ratio, wetenschap en logica.

De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) vormt de basis van onze politieke keuzes. De mogelijkheid voor elk individu in Deventer om onafhankelijk en zelfstandig te kunnen deelnemen aan de samenleving is volgens de ASP een belangrijke zorg van de gemeentelijke overheid.

De ASP Deventer staat een seculiere samenleving voor waarin de individuele vrijheid, het zelfbeschikkingsrecht en de ontwikkeling en de gelijkwaardigheid van iedere inwoner is gewaarborgd, vrij van religieuze sturing en invulling. De ontwikkeling en de emancipatie van het individu is een belangrijke zorg voor de gemeentelijke overheid. De gemeente dient religieus neutraal op te treden naar al haar inwoners en ervoor te zorgen dat de privacy van elke bewoner is gewaarborgd.

Scheiding van staat en kerk ofwel de scheiding van overheid en religie is voor de ASP een politieke richtlijn, ofwel wij houden het geloof erbuiten. Wij streven er naar dat er op geen enkele wijze een verbinding en/of afhankelijkheid kan bestaan tussen de gemeentelijke overheid en welke religieuze instelling dan ook.

 

 

Wil je direct een overzicht lezen van onze punten, klik hier voor de flyer.

Wil je het hele verkiezingsprogramma lezen, klik hier.

Vergeet niet te stemmen op 21 maart 2018.

 


Deventer kiest voor onsociale zorgdienstverlening!

wmo awbz participatie 2014-15
29 mei 2014

De bezuinigingen worden direct overgeheveld naar de zorgvragers. Op plaatselijk niveau zou het slimmer, beter en efficiënter kunnen volgens de voorgestelde overheidsmaatregelen. De Gemeente Deventer laat zien dat dit niet wordt gehaald of ofwel niet wordt nagestreefd

Door de overheidsbezuiniging onverkort (37%) door te zetten na de zorgvragers wordt geen rekening gehouden met de doelstelling van de nieuwe wetgeving. De inzet van de overheidsmaatregelen rondom de decentralisatie van de zorg en de participatiewetgeving wordt zo mooi omschreven als effectiever, efficiënter en doelmatiger. Door het direct overhevelen van de bezuinigingen naar de zorgvragers draagt de gemeente in zijn voorstel bij aan de afbreuk van de zorgverlening.

Het zou de Gemeente Deventer sieren als zij in haar voorstellen aandacht zou schenken aan de structurering van de zorgdienstverlenende organisatie. Efficiënter en effectiever betekent dat je naar de doelmatigheid kijkt van de organisaties. Dat houdt in dat je eerst kijkt naar de administratieve rompslomp en aansturende managementlagen om de bezuinigingen te realiseren in plaats van direct te snijden in de zorg en de dienstverlening.

Deze eerste aanzet van de PvdA wethouder Kolkman laat geen enkele sociaal perspectief open voor de zwakkeren in Deventer. Het doet afbreuk aan de inzet van de beleidsmaatregel door deze onverkort over te hevelen naar de 2000 zwakkere hulpbehoevende zorgvragers. Dit is onsociaal voor de zorgvragers en ongewenst voor directe zorgverleners die hierbij ook hun baan op de tocht zien komen te staan.

Als Atheïstisch Seculiere Partij – afdeling Deventer zullen we hiertegen in verweer komen!

Hans de Vries
voorzitter


Durft de nieuwe Deventer coalitie wel te kiezen?

Het maken van een keuze

Het bestuursakkoord van de nieuwe coalitiepartners van Deventer is een weinigzeggend stuk. Dit werd nog ondersteund door de slechte verdediging door de coalitiepartners in de afgelopen raadsvergadering van woensdag 14 mei 2014.

Als grootste coalitiepartner heeft Gemeentebelang Deventer zich direct in twee eigen valkuilen gestort. Het direct inhuren van een extern bureau om de financiële situatie van de gemeente te scannen tegen een prijs van zowat 26.000 Euro, plus een geheimhoudingsparagraaf. Twee punten waar zij als oppositiepartij altijd op tegen waren, nu doen ze het zelf.

Als afdeling Deventer van de Atheïstisch Seculiere Partij willen we ook enkele inhoudelijke opmerkingen maken bij het bestuursakkoord:

  • In de Inleiding stelt men te willen streven naar een ‘goede buur samenleving’. maar welke invulling men daaraan geeft wordt nergens uitgewerkt.
  • Initiatieven voor nieuwe werkgelegenheid op duurzaam ondernemerschap zullen worden ondersteund, maar waaraan zullen die worden getoetst?
  • Ten aanzien van de publieke dienstverlening wil men komen tot een Klant Contact Centrum (KCC), maar onder wiens verantwoordelijkheid komen deze diensten te vallen?
  • Ten aanzien van het Sociaal domein zijn er vele plannen maar de kaders waarbinnen die worden uitgevoerd ontbreken en dan hebben we het nog niet eens over het feit dat er geen aandacht wordt gegeven cliënten, de zorgvragers worden bij de beleidsinvulling buiten beeld gehouden. Hoe worden zij geïnformeerd en erbij betrokken?
  • Bij het kopje ‘Jeugd’ wordt er terecht aandacht besteed aan de rol van de ouders, ook hier worden de jonge zorgvragers (tieners) geen plek gegeven. Waarom zouden zij ook niet gehoord kunnen worden en betrokken worden?

Dit zijn enkele van de punten die we naar voren halen. In algemene zin is onze conclusie van de ‘zijlijn’ dat het bestuursakkoord nog vele punten open laat die met de gemeenteraad moeten worden uitgewerkt. Het is daarbij heel vervelend dat het bestuursakkoord van de coalitiepartners Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA geen keuzes, kaders, richtingen en prioriteiten biedt.

Atheïstisch Seculiere Partij – Afdeling Deventer


Wil je ons verkiezingsprogramma van 2014-2018 lezen, Klik dan hier.
Kies bewust, kiest met rede voor een sociaal seculier Deventer

VK2014-2018-Deventer

 

%d bloggers liken dit: