De afgelopen periode hebben we in de politiek gezien dat feiten niet meer belangrijk leken. Dat wetenschappelijke consensus door sommige politici wordt weggewuifd omwille van hun ‘eigen waarheid’. Alternative facts werden gebruikt om het eigen standpunt te verdedigen. En we hebben in Nederland inmiddels ook een politicus die heeft beweerd dat zijn meningen feiten zijn. Alternatieve feiten bestaan echter niet. Demagogen wel. De Atheïstisch Seculiere Partij (ASP) gelooft niet in god, maar wel in het vertellen van het eerlijke verhaal. Wij vinden dat de inwoners van Deventer daar recht op hebben. Menselijk beleid, op feiten gebaseerd. De ASP streeft dan ook naar een volledig seculiere invulling van de Deventer samenleving. Een samenleving die voor iedereen open staat. En waar niemand op basis van religie een uitzonderingspositie kan claimen. Dat houdt in dat we bij ons politieke denken, handelen en bij al onze besluiten uitgaan van de rede, ratio, wetenschap en logica.

Besluiten die op Europees niveau genomen worden, klinken door in de plaatselijke politiek. De ambitie om de energieproductie duurzaam te maken, vergt ook een lokale inspanning. Want dat het moet gebeuren, dat is inmiddels wel duidelijk. Hoe het moet gebeuren, bepaalt de ASP liever lokaal. In Deventer moeten we niet gaan wachten tot de landelijke politiek ons met een door hun verzonnen oplossing overvalt; we moeten samen kijken naar de oplossingen die passen bij de plaatselijke mogelijkheden. Alleen op die manier kunnen we onze gemeente blijven inrichten op een manier die ons het beste past en die past bij de mooie omgeving waarin wij wonen, werken en leven.

De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) vormt de basis van onze politieke keuzes. De mogelijkheid voor elk individu in Deventer om onafhankelijk en zelfstandig te kunnen deelnemen aan de samenleving is volgens de ASP een belangrijke zorg van de gemeentelijke overheid. De ASP wil niet dat men afhankelijk is van vervoer naar de stad omdat de plaatselijke voorzieningen weg komen te vallen. Wij gaan voor de mogelijkheid om een huis te kopen of huren in de omgeving waar je geboren bent. Wij willen dat kinderen naar een school in de buurt kunnen gaan. Dat je boodschappen gewoon om de hoek kunt blijven doen. Want ook dat zijn vormen van zelfstandigheid.

De ASP Deventer staat een seculiere samenleving voor waarin de individuele vrijheid, het zelfbeschikkingsrecht en de ontwikkeling en de gelijkwaardigheid van iedere inwoner is gewaarborgd. Dit alles vrij van religieuze sturing en invulling. De ontwikkeling en de emancipatie van het individu is een belangrijke zorg voor de gemeentelijke overheid. Bij deze gedachte past dan ook geen bijzonder onderwijs. Te vaak hebben we gezien dat deze vormen van onderwijs excessen met zich meebrengen of onderwijs aanbieden dat afwijkt van het Nederland van de eenentwintigste eeuw. Seculier onderwijs is feitelijk onderwijs. Seculier onderwijs doet recht aan de ontwikkeling van het individuele kind. Dogma’s mogen daarbij nooit leidend zijn, deze leiden maar al te vaak tot traumatische uitwassen en slechts zelden tot feitelijk onderwijs dat plaats biedt aan álle vormen van individuele vrijheid.

De gemeente dient religieus neutraal op te treden naar al haar inwoners en ervoor te zorgen dat de privacy van elke bewoner is gewaarborgd. Medewerkers van de gemeente dienen die neutraliteit dan ook zoveel mogelijk uit te stralen bij hun interactie met de Deventenaren.

Deventer veilig
Deventer inclusief
Deventer groen
 • Veiligheid mag nooit ten koste gaan van privacy. 
 • Parallelle samenlevingsvormen worden niet getolereerd. 
 • Overheidsmedewerkers zoals politie, brandweer en boa’s dragen geen religieuze symbolen bij het uitoefen van hun werk. 
 • Consumentenvuurwerk moet worden beteugeld.
 • Sekswerk moet worden gereguleerd om mensenhandel te voorkomen.
 • Lees hier onze uitgebreide toelichting over veiligheid in Deventer!
 • Iedere Deventenaar is uniek, maar we zijn allen mens. Diversiteit en Inclusie verdient daarom voortdurend aandacht.
 • De gemeente Deventer moet initiatieven die gemeenschappelijkheid bevorderen blijven ondersteunen. ‘Noaberschap’ strekt zich ook uit naar degenen die hier nog maar pas zijn komen wonen!  
 • Vluchtelingen moeten in staat worden gesteld in hun eigen onderhoud te voorzien. 
 • Inburgeringscursussen en taalcursussen moeten gratis worden aangeboden. 
 • Vluchtelingen moeten bij het integreren in onze seculiere samenleving begrijpen dat we geen privileges geven aan welke religie dan ook. 
 • De IND moet zich onthouden van een oordeel of iemand ‘atheïstisch’ of ’homoseksueel’ genoeg is om in aanmerking te komen voor asiel.
 • Lees hier meer over een divers en inclusief Deventer!
 • Als wereldleiders unaniem afspreken om bomenkap te stoppen, dan kan Deventer daar niet mee doorgaan. Alleen kappen wanneer dat noodzakelijk is voor de veiligheid of essentiële infrastructuur.
 • Geen bomenkap tot dat er een nieuw gedragen bomenplan is. Uitgangspunt voor kap moet zijn: ‘Nee, tenzij…’
 • Bij nieuwe bouwplannen wordt voldoende ruimte voor groen ingetekend. Dit kan creatief: groene daken en muren kunnen een extra bijdrage leveren aan het koel houden van huizen in de zomer, wateropslag bij hevige regenval in de herfst of voorjaar en isolatie in de winter.
 • Hier vind je onze ideeën over groen doen in Deventer!
Wonen in Deventer
Zorg in Deventer
Deventer Onderwijs
 • Een veilige en betaalbare woning is een grondrecht en een mensenrecht!
 • Er moet een breed aanbod komen van sociale huurwoningen en voor middeninkomens
 • De verkoop van sociale huurwoningen moet aan banden worden gelegd.
 • Woningen zijn bedoeld om in te wonen, niet om mee te speculeren.
 • Een zelfbewoningsplicht geldt als uitgangspunt bij koopwoningen.
 • Door alle regulering is er in Nederland geen echt woningmarkt, we gaan dus ook niet doen alsof. De overheid heeft een duidelijke sturende taak.
 • Alternatieve bouwvormen, zoals tiny houses, stuiten nog altijd op veel bureaucratie. De gemeente maakt een inventarisatie van de knelpunten en haalt onnodige ‘red tape’ weg. Door ruimte te maken voor dergelijke alternatieven creëren we ruimte voor woningen die ook nog eens energie-neutraal zijn.
 • Ontzorg de verzorgers! Zodra verzorgenden zich niet meer druk hoeven te maken over parkeren bij het werk, kinderopvang of administratie, kunnen zij doen waar ze goed in zijn: zorg verlenen.
 • Iedereen heeft recht op zorg, ook degenen met een laag inkomen. De overheid zorgt ervoor dat recht op zorg geen kopzorg wordt.
 • Seculiere invulling bij zorg en dienstverlening staat voorop; als de behandeling werkt, dan zal deze beschikbaar zijn. Over het geslacht van de behandelaar kan niet worden onderhandeld.
 • Zorgvragers en patiënten verdienen professionele zorg, familie moet niet verplicht worden tot het verlenen van mantelzorg. Zo blijft er ruimte voor familierelaties zonder een gevoel van ‘last’.
 • Kwakzalverij mag niet worden gesubsidieerd. Dat geld kan beter naar feitelijke behandelmethodes.
 • Op school leer je feiten, fictie en fabels zijn voor sprookjesboeken. Onderwijs is religieus neutraal en wetenschappelijk gewaarborgd.
 • Iedere leerling is bijzonder, maar onderwijs vindt plaats vanuit het principe van gelijkwaardigheid.
 • Kritische burgerschapsvorming of maatschappijleer wordt gegeven op alle scholen. Leerlingen moeten leren hoe de samenleving waarin ze opgroeien in elkaar steekt.
 • Een homoseksuele of lesbische leraar of lerares voor de klas, is niet iets waarover men kan onderhandelen. Seculiere socialisatie en participatie zijn het uitgangspunt, niet het geloof van de ouders. Zo leren leerlingen om respectvol om te gaan met zo veel mogelijk mensen.
 • De laatste school in een stadsdeel/wijk/buurt/dorp is een openbare school. Zo kunnen -ook bij eventuele bezuinigingen- zoveel mogelijk leerlingen, zo lang mogelijk in hun eigen buurt naar school.
 • De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD) moet worden omgevormd tot een gemeentelijke openbare publieke organisatievorm, met een directe band tussen de onderwijzersteams en ouders/verzorgers.
 • De school is een veilige plek. Het zorgt voor routine en de mogelijkheid om problemen thuis vroegtijdig te kunnen signaleren. Thuisonderwijs moet zoveel mogelijk vermeden worden. Er wordt daarom een inventarisatie gehouden van de schoolgebouwen om passende maatregelen te kunnen treffen voor bijvoorbeeld voldoende ventilatie. Zo kunnen leraar en leerling elkaar blijven zien en dan niet via een beeldscherm.
Jeugd en sport in Deventer
Deventer Energie Strategie
 • De landelijke overheid stelt wederom minder geld beschikbaar voor jeugdzorg, onder het mom: ‘Eerst reorganiseren, dan pas geld’. De gemeente moet daarom marktwerking in de jeugdzorg bestrijden.
 • De bibliotheek als mediacentrum moet worden behouden; het brengt mensen bij elkaar en zorgt voor goede informatievoorziening, ook voor mensen met een lager inkomen.
 • Wijkvoorzieningen kunnen behouden worden door creatieve inzet van omwonenden. De gemeente biedt ruimte voor overleg en denkt mee met aangedragen oplossingen.
 • Alle sport, wijk, cultuur of andere voorzieningen die door de gemeente worden gesubsidieerd, zijn voor iedereen toegankelijk.
 • Subsidiëring door de gemeente betekent: brede toegankelijkheid voor alle Deventenaren.
 • Deventer kan zich in het duurzaamheidsdebat niet afzijdig houden, Europese ambities en landelijke wetgeving hebben ook impact op onze gemeente. We kunnen hierbij beter vooruit denken, dan worden overvallen door een besluit uit Den Haag.
 • Bewoners weten heel goed dat onze elektriciteit ergens moet worden opgewekt. Dat vereist keuzes. De ASP ziet liever windenergie dan een kerncentrale aan de IJssel. De bewoners kunnen heel goed zelf besluiten waar dit het beste gerealiseerd kan worden.
 • Deventer moet een voortrekkersrol gaan spelen op het gebied van implementatie van duurzame technologieën. De hogeschool Saxion biedt op dit vlak al een breed opleidingsaanbod, nu de werkgelegenheid nog. Inzet op duurzaamheid brengt, naast groene energievoorziening, ook veel werkgelegenheid naar de stad.
 • Weilanden zijn voor dieren, niet voor panelen. Het uitgangspunt is dus: zonnepanelen gaan op het dak waard at kan.
 • Duurzame opslag en doorlevering van energie middels waterstof.
 • Leges voor vergunningen op plaatsen van zonnepanelen worden afgeschaft om de aanleg ervan zoveel mogelijk te stimuleren.