De ASP is voor een religieus neutrale maatschappij

Op de laatste Algemene Ledenvergadering is besloten om na vier jaar de naam Partij van de Rede gedag te zeggen en terug te gaan naar de oprichtingsnaam: Atheïstisch Seculiere Partij. Aansluitend hierop hebben we een nieuwe website geopend: asp-politiek.nl

Om onze naam nader te duiden zullen we de letters ASP langs lopen waarmee onze politieke richting wordt verhelderd. De A van Atheïstisch staat voor de vrijheid van individu dat onafhankelijk denkt en zelfstandig handeld. De S van Seculiere staat voor het politieke ideaal dat we nastreven een seculiere samenleving die religieus neutraal is. De P van Partij staat voor transparant besturen waarbij we uitgaan van democratische vertegenwoordiging van onderop.

De A van Atheïstisch staat voor het individu dat, zonder het dogma van geloof of een andere opgelegde ideologie, als mens in het leven staat. Als individu, als persoon, ongeacht iemands levensovertuiging/opvatting, ongeacht sekse/genderidentiteit, ongeacht afkomst en etniciteit moet de mens zich beschermd weten door de mensenrechten. De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens vormt de basis voor onze standpunten. De Atheïstisch Seculiere Partij staat een samenleving voor waarin de individuele vrijheid, het zelfbeschikkingsrecht, expressie, ontwikkeling en inkomen zijn gewaarborgd. Dit komt tot uiting in een van de drie uitgangspunten: ‘Eén wet die voor iedereen geldt’ (One Law for All). Geen parallelle op geloof ingegeven rechtspraak; geen bijzondere wetten die privileges geven aan geloofsinstituten; geen bevoorrechting van groepen of individuen die een bepaald geloof aanhangen dat volgens hen niet ter discussie gesteld zou mogen worden.

Een zelfstandig en kritisch denkend mens handelt bewust en gedraagt zich verantwoordelijk, rekening houdend met andere levende wezens, de omgeving en het milieu. Als zelfbewust rationeel denkend individu maakt men deel uit van de samenleving en handelt men in redelijkheid zonder dat andere individuen daar schade van ondervinden. John Stuart Mill (1806-1873) stelt over vrijheid het volgende: ‘De vrijheid van het individu mag alleen beperkt worden wanneer hij of zij anderen fysieke schade toebrengt’.  De vrijheid van de één is gelijk aan die van de ander en in principe onbeperkt, waarbij de privacy van het individu in alles voorop staat. Individuele vrijheid en verantwoordelijkheid zijn gebaseerd op solidariteit met de medemens en respect voor natuur en milieu.

De S van Seculiere staat voor het politieke ideaal dat we nastreven: een samenleving die religieus neutraal is. Dit is de directe invulling van ons tweede uitgangspunt ‘Scheiding van staat en religie’. Deze scheiding betekent dat de overheid zich niet bemoeit met de liturgie en preken voor zover deze geen oproepen inhouden die tegen de wetgeving ingaan. Geloofsinstellingen bemoeien zich niet met de wetgeving en de normstelling door de overheid. De scheiding geldt voor al het maatschappelijk verkeer: gezagshandhaving, rechtelijke macht, onderwijs, dienstverlening, zorg en welzijn. De openbare ruimten zijn gevrijwaard van alle uitdrukkingsvormen en uitingen van geloof van welke religie dan ook. Ook in bestuurlijk, wettelijk, politiek en maatschappelijk opzicht is er geen enkele invulling, gerelateerd aan een geloof wenselijk. Wettelijke uitzonderingen, ofwel privileges die aan geloofsinstellingen zijn toegekend, zoals de vrijstelling op onroerendezaakbelasting, zullen worden opgeven. Dit geldt voor alle wettelijke uitzonderingen die aan geloofsinstellingen zijn toegewezen. Geen subsidies van de overheid aan religieus gerelateerde organisaties of instellingen. Denk hierbij aan het onderwijs (school met de bijbel – artikel 23 van de grondwet). De ASP streeft naar uitsluitend openbaar onderwijs dat religieus neutraal is. Het derde uitgangspunt is ‘alle door de overheid gesubsidieerde instellingen zijn religieus neutraal’. Dit geldt voor het onderwijs maar ook voor ziekenhuizen, zorg- en welzijnsinstellingen en andere te subsidiërende voorzieningen. Alle door de overheid gefinancierde diensten en activiteiten dienen religieus neutraal te zijn en voor iedereen toegankelijk. De ratio, rede, logica en argumentatie zijn de enige strijdmiddelen in een seculiere maatschappij. Een parallelle samenleving van tribale geloofsgroepen moet te allen tijde worden voorkomen en bestreden. In een religieus neutrale samenleving kan geen enkel (geloofs)dogma boven een rationeel argument worden gesteld.

De P van Partij staat voor transparant besturen waarbij we uitgaan van democratische vertegenwoordiging van onderop. Als partij focussen we ons op parlementaire deelname maar als politieke beweging zullen we buitenparlementaire acties niet schuwen. De activiteiten die door de ASP als partij worden ondernomen en uitgedragen zullen getoetst worden aan de drie genoemde uitgangspunten. De overheid heeft als taak de participatie in de samenleving van alle ingezetenen mogelijk te maken. De samenleving biedt iedereen de gelegenheid om zich te ontplooien, vrij van religieuze sturing en invulling, vrij van dogma’s en pseudowetenschappen. De ASP is voor een actieve transparante democratie waarin iedere burger direct betrokken zal worden. Transparantie is de belangrijkste voorwaarde voor het goed functioneren van een democratie. De volledig seculiere samenleving gaat uit van een religieus neutrale overheidsinvulling.

Hans de Vries, oktober 2017

 

Please follow and like us: