Democratie & Overheid

Democratie

Transparantie is de belangrijkste voorwaarde voor het goed functioneren van een democratie. De Atheïstisch Seculiere Partij is voor een democratisch Europa van onderop en daarvoor eisen wij – zo veel mogelijk – transparantie. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van video-streaming al of niet met openbare transcripties van alle publieke besprekingen (van formatiebesprekingen, gemeenteraden en collegevergaderingen) zodat iedere volksvertegenwoordiger en ambtelijke publieke vertegenwoordigers kan/kunnen worden aangesproken op handelingen die buiten het mandaat gaan. Referenda zijn in een actieve transparante democratie als het goed is overbodig. De Atheïstisch Seculiere Partij is voor het invullen van een actieve democratie waarbij de burgers directer betrokken worden. Het inzetten van digitale burgerfora die een raadgevende bijdrage kunnen leveren aan transparante politieke besluitvorming is een vorm van actieve democratie die wij voorstaan.


Overheid

De volledig seculiere samenleving gaat uit van een religieus neutrale overheidsinvulling. De overheid richt zich louter op de primaire zaken van basisvoorzieningen zoals de infrastructurele nutsvoorzieningen, het onderwijs, de zorg, het sociaal welzijn, de veiligheid, de culturele ontwikkeling en borgt de economische voorzieningen. De veiligheid in de publieke omgeving wordt verzorgd door de inzet van politie die uitgaat van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en houdt rekening met de individuele vrijheid van ieder persoon. Hierbij is de overheid op geen enkele wijze verbonden met een religie. Privileges van kerkelijke, religieuze en spirituele instellingen worden in regelgeving en wetgeving opgeheven. De overheid heeft de taak om de participatie en de deelname aan de samenleving van alle ingezetenen mogelijk te maken. De samenleving biedt iedereen de gelegenheid om zich persoonlijk te ontplooien, vrij van religieuze sturing en invulling, vrij van dogma’s en pseudowetenschappen. Daarnaast is het een taak van de overheid om haar beleid goed toe te lichten aan jong en oud, onder andere via TV, internet en andere (sociale) media.


<< Inleiding – Standpunten | … | Sociale zekerheid & Werk >>

%d bloggers liken dit: